http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
     

 

               

                                                     

                                                                   

Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp.”

  • Wartość Projektu:  12.948.800,00 zł netto

  • Wkład własny:  4.693.940,00 zł netto

  • Wartośc dofinasnsowania ze srodków POIiŚ:  8.254.860,00

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

 

Cele Projektu

  • Redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych, w drodze rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Gorzów Wielkopolski.

  •  Poprawa dostępności sieci kanalizacyjnej tj. zwiększenie liczy osób korzystających z sieci kanalizacyjnej.

  •  Zapewnienie niezmienności parametrów ścieków oczyszczonych i poprawa efektywności energetycznej w oczyszczalni ścieków Gorzów Wielkopolski.

 

Zakres  rzeczowy Projektu obejmuje:

  • budowę ok . 8,42 km sieci klanalizacji sanitarnej  w rejonie ulicy Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.,

  • modernizację oczyszczalni scieków w Gorzowie Wlkp.  w zakresie wymiany sześciu mieszadeł wolnoobrotowych do strefy denitryfikacji trzech reaktorów biologicznych oraz wymianę separatora piasku

  • zakup pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, itp.

 

Ważne adresy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

www.pwikgo.pl

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl

 

Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci 

specjalny adres email: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Kontakt:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 728 59 50

fax. 95 728 59 55

e-mail: sekretariat@pwikgo.pl 

 

 

PWiK