http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
     

 

                                                                    

                                                                   

 

Projekt pn. „Uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp."

  • Wartość Projektu: 66.041.886,38 zł netto

  • Wkład własny: 23.940.183,81 zł netto

  • Wartość dofinansowania ze środków POIiŚ: 42.101.702,57

 

 

Stawiamy na odnawialne źródła energii.
 

     

Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp sp. z o.o. oparta jest na pozyskiwaniu oraz dystrybucji zasobów środowiska przyrodniczego jakim jest woda pitna. Jako przedsiębiorstwo o takim profilu działalności, mamy szczególną świadomość, jak istotną rolę dla rozwoju gospodarczego odgrywają działania zmierzające do racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. Jednym z kluczowych działań mających wpływ na utrzymanie odpowiednich zasobów środowiska dla przyszłych pokoleń jest rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym także opartych o energię słoneczną. Już od 30 listopada 2018r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. rozpoczęło eksploatację nowo powstałej farmy fotowoltaicznej. Zastosowane rozwiązanie pozwoli w dużej części pokryć roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną największej stacji uzdatniania w Gorzowie Wlkp., w której z której pochodzi 66% z całości ujmowanej wody.

 

      Farmę fotowoltaiczną tworzy 2680 paneli o mocy 285 Wp każdy. Zajmuje ona powierzchnię 5519 m2 i jest obecnie największą tego typu inwestycją w północnej części województwa lubuskiego.

 

Przewidziana łączna moc instalacji to 0,76 MWp.

 

Realizując inwestycję zwrócono szczególną uwagę na wydłużoną żywotność zainstalowanych urządzeń, których czas eksploatacji określa się na 25–30 lat. Zakłada się, że dzięki zastosowaniu farmy fotowoltaicznej przedsiębiorstwo pozyska w sposób przyjazny środowisku 800 MWh rocznie.

      Wykonane przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Realizacja inwestycji jest przykładem na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego założeniem jest zaspakajanie potrzeb społecznych z poszanowaniem wartości środowiska naturalnego.

 

 

 

 

Kontakt
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 59 50
fax. 95 728 59 55 
e-mail: sekretariat@pwikgo.pl sekretaiat@pwikgo.pl

 

PWiK