http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
     

 

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa rurociągu magistralnego i przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej

w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp.”

 

 

 

  • Całkowity koszt przedsięwzięcia: 10 080 705,00 zł , w tym

  • koszty kwalifikowane: 3 613 357,00 zł

  • koszty niekwalifikowane:  6 467 348,00 zł

  • Kwota dofinansowania: do 3 613 357,00 zł

 

 

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”

 

 

Cel przedsięwzięcia

 

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług z terenu Gorzowa Wielkopolskiego przed skutkami braku wody. Konieczność działań zabezpieczających przed niedoborem wody wynika przede wszystkim z postępujących zmian klimatu, a także z niezadowalającego stanu technicznego odcinka sieci wodociągowej magistralnej wytypowanego do przebudowy. Pozostałe cele to poprawa jakości infrastruktury wodociągowej, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa odbiorców usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Nie bez znaczenia jest także zapewnienie należytej gospodarki zasobami wodnymi w przypadku pożarów wywołanych m.in. zmianami klimatycznymi czy suszą.

 

Zakres rzeczowy:

 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną prace w rejonie mostu kolejowego przechodzącego nad rzeką Wartą w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie wymiana starych, stalowych przewodów: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej tłocznej, które obecnie zlokalizowane są na żelaznym moście kolejowym. Przebudowie podlegać będzie 470 m magistrali wodociągowej i 443 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej. Zaprojektowana została wymiana tych sieci metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym, pod dnem rzeki Warty. Wymiana przewodów wpisuje się w plan modernizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, mający na celu wymianę strategicznych sieci i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków.

 

                 
 
Kontakt
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 59 50
fax. 95 728 59 55 
e-mail: sekretariat@pwikgo.pl

 

 

 

PWiK