http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
     

 

Projekt pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Maszewo."

 • Wartość Projektu: 1.860 296,00 zł, w tym:

 • Wydatki kwalifikowane: 1.406.700,00

 • Wkład własny: 453.596,00

 • Kwota dofinansowania: 1.406.700,00

 

 

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska.”

 

                                                                   

Cel przedsięwzięcia

 

Celem nadrzędnym projektu jest zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców z terenu miejscowości: Deszczno, Brzozowiec, część Osiedla Poznańskiego, Glinik, Maszewo, Kiełpin, Bolemin, część miejscowości Dzierżów, Dziersławice, Krasowiec, Białobłocie, Płonica i część m. Karnin przed skutkami braku wody, bądź zachwiania wydajności w ujęciach służących do wydobycia wody na cele socjalno – bytowe. Konieczność działań zabezpieczających przed niedoborem wody wynika przede wszystkim z postępujących zmian klimatu, a także z niezadowalającego stanu technicznego i wydajności infrastruktury SUW Maszewo. Pozostałe cele to poprawa jakości infrastruktury wodociągowej, poprawa jakości dostarczanej wody na cele socjalno – bytowe. Nie bez znaczenia jest także zapewnienie należytej gospodarki zasobami wodnymi w przypadku pożarów wywołanych m.in. zmianami klimatycznymi czy suszą.

 

Zakres rzeczowy:

 

Inwestycja swym zakresem obejmuje:

 

 • wymianę pomp w studniach głębinowych;rozbiórkę części niższej istniejącego budynku wraz z budową instalacji wewnętrznych i zewnętrznych;

 • zainstalowanie pompy zatapialnej w odstojniku popłuczyn;

 • budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki z chlorowni;

 • budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej;

 • wymianę płyt stropowych w studniach głębinowych;

 • remont płyt stropowych w trzech z czterech istniejących komór zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej orazwe wszystkich komorach odstojnika popłuczyn;

 • likwidację śmietnika.


 
Kontakt
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 59 50
fax. 95 728 59 55 
e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
 

 

 

PWiK