http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

     

 

 

 

 

 


INWESTYCJE

ROK 2017

ROK 2016

▪ PLAN WIELOLETNI

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PWiK Sp. z o.o. w GORZOWIE WLKP

PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU
Lp.


NAZWA ZADANIA I ZAKRES RZECZOWY

KONTYNUACJA ZADAŃ Z ROKU 2015

1.

Zakup i montaż i oraz wpięcie w system AKPiA nowych urządzeń do pomiarowych oraz rozbudowa Centralnej Dyspozytorni w zakresie wykonania pełnej wizualizacji części ściekowej Oczyszczalni i ujednolicenie systemu SCADA.

2.

Przebudowa węzła sprężarki biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków - projekt i wykonanie

3.

Wykonanie dokumentacji na zmianę lokalizacji punktu zlewnego i wykonanie nowej stacji hydroforowej, pomieszczenia pomiarowego oraz stacji zlewnej  w celu dostosowania układu zasilania w wodę uzdatnioną do obiektów powstałych w wyniku „ Modernizacji i przebudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków”.

4.

Monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – rozbudowa istniejącego systemu

5.

Odwiert, likwidacja i uruchomienie studni nr 16, 20, 25 i 106 - ujęcie ZW Siedlice

6.

Odwiert, likwidacja i uruchomienie studni nr VII a - ujęcie ZW Kłodawa

7.

Wykonanie projektu dla budynków na terenie SUW Siedlice: termomodernizacja elewacji budynków, wymiana okien wraz ze zmniejszeniem powierzchni okien, wymiana bram przemysłowych  i drzwi oraz  modernizacji systemu grzewczego i dostosowanie jakości i ilości grzejników (budynek administracyjno – chemiczny , kotłownia, chlorownia – warsztat mechaniczny, budynek przepompowni popłuczyn i odstojników, komora łącząca halę pomp IIo  z portiernią, hala  pomp IIo i portiernia).

8.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej DN 110 mm w odcinku od skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Półwiejską do wysokości dz. nr ew. 803 w ul. Krasickiego w Gorzowie Wlkp.”

9.

Dokumentacja projektowa na budowę (przebudowę) sieci wodociągowej w ul. Walczaka                                                 (odcinek od węzła w ul. Jagiełły do ul. Piłsudskiego)

10.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu DN 110 mm w ul. Półwiejskiej do skrzyżowania ul. Kasprzaka z ul. Piaskową w Gorzowie Wlkp.

11.

Przebudowa i rozbudowa budynków  socjalnych „A”, „B”, ul. Śląska w Gorzowie Wlkp.

12.

Wykonanie dokumentacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do Domu Socjalnego „Metalowiec” wraz z przepompownią ścieków w ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp.

ZAOPATRZENIE W WODĘ

1.

Monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – rozbudowa systemu włączenie kolejnych obiektów technologicznych.

2.

Połączenia sieci DN 110 w ul. Arciszewskiego z siecią DN 110 w ul.Szlichtyngera w Gorzowie Wlkp.

3.

Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. - Roboty budowlane

4.

Przebudowa sieci wodociagowej w ul. M. Dąbrowskiej w Gorzowie Wlkp

5.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m Osiedle Poznańskie ul. Brzozowa nr dz. 137/6 - projekt i wykonanie

6.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., od ul. Uroczej do ul. Parkowej - projekt i wykonanie.

7.

Budowę rurociągu DN 110 mm w ul. Półwiejskiej do skrzyżowania ul. Kasprzaka z ul. Piaskową w Gorzowie Wlkp. - roboty budowlane, oraz w ul. Krasickiego

8.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej i Towarowej w Gorzowie Wlkp.

9.

Przebudowa ul. Warszawskiej etap II od Dziewięciu Muz do Cichońskiego

10.

Budowa sieci wodociagowej w ul. Jutowej oraz Fabrycznej w Gorzowie Wlkp.

11.

Wymiana sieci wodociągowej ul. Sulęcińskiej od ul. Wspólnej do Zielenieckiej - roboty budowlane

12.

Modernizacja przyłączy wodociągowych

13.

Zabudowa reduktorów ciśnienia i przepływomierzy

14.

Modernizacja systemu pomiaru i odczytu wodomierzy

15.

Realizacja budowy sieci wodociągowej przez osoby fizyczne i prawne w ramach zawartych porozumień z PWiK Sp. z o.o. oraz inicjatyw społecznych UM i UG

16.

Budowa sieci wodociągowej ul. Sąsiedzka w Deszcznie

17.

Budowa sieci wodociagowej ul. Skromna w Łagodzinie

18.

Realizacja modernizacji Stacji Pomp ul. Piłsudskiego

19.

Odwiert, likwidacja i uruchomienie studni nr 13 ujęcie ZW Centralny + studnia nr 10 ZW Kłodawa

20.

Wykonanie instalacji kontroli stanu poziomu zwierciadeł dynamicznych i statycznych w studniach ujęciowych wraz z przekazem oraz wykonanie przekazu wskazań wodomierzy studziennych- ZW Kłodawa.

21.

Wykonanie termomodernizacji wg projektu na budynkach ZW Siedlice:  elewację i ocieplenie, zmniejszenie powierzchni i wymiana okien, bram przemysłowych  i drzwi w budynkach : administracyjno – chemicznym , kotłowni, chlorowni – warsztat mechaniczny, budynek przepompowni  osadu  i nad osadu , komora  połączeniowa  z łącznikiem  pompowni   IIo  , pompownia  II o  i portiernia, wraz z instalacją c.o. (likwidacja kotłowni)

22.

Wykonanie termomodernizacji SUW  Kłodawa zgodnie z dokumentacją projektowa (część budowlana i instalacyjna)

23.

Projekt rozbiórki części nieużytkowej budynku ZW Maszewo

24.

Wykonanie projektu odwiertu studni zastępczej ZW Maszewo

25.

Wykonanie instalacji kontroli stanu poziomu zwierciadeł dynamicznych i statycznych w studniach ujęciowych wraz z przekazem oraz wykonanie przekazu wskazań wodomierzy studziennych - ZW Maszewo.

ODBIÓR ŚCIEKÓW

1.

Wykonanie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Baczyna ul. Kwiatowa gm. Lubiszyn oraz realizacja budowy kanalizacji. 

2.

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Domu Socjalnego „Metalowiec” wraz z przepompownią ścieków w ul. Złotego Smoka w Gorzowie Wlkp.

3.

Renowacja kanalizacji sanitarnej ø200 w ul. Uroczej  dł. 97 m

4.

Renowacja kanalizacji sanitarnej ø200 w ul. Walczaka dł. 335 m

5.

Renowacja kanalizacji sanitarnej ø200 w ul. Kazimierza Wielkiego dł. 60 m

6.

Renowacja kanalizacji sanitarnej ø250 dł. 520mb, ø300 dł. 65mb w ul. Bora-Komorowskiego

7.

Renowacja kanalizacji sanitarnej ø200 w ul. Plac Staromiejski dł. 110 m

8.

Wykonanie projektu adaptacji wyłączonego z eksploatacji obiektu unieszkodliwiania osadów na garaże wielostanowiskowe dla maszyn obsługujących węzeł odwadniania osadu wraz z parkingiem i utwardzeniem terenu przed nowym garażem oraz projekt rozbiórki pozostałych obiektów.

9.

Zakup i montaż maceratora przed pompami osadu wstępnego w pompowni wielofunkcyjnej osadów i ścieków w Oczyszczalni Ścieków.

10.

Zmiana lokalizacji punktu zlewnego i wykonanie nowej stacji hydroforowej, w celu dostosowania układu zasilania w wodę uzdatnioną do obiektów powstałych w wyniku modernizacji i przebudowy części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp

11.

Dostawa i montaż mieszadeł wolnoobrotowych do reaktorów biologicznych w strefie beztlenowej

12.

Dostawa i montaż dmuchaw technologicznych

PROJEKTY

1.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ø90 mm dł. 430 mb w ul. Lipowa w Jeninie

2.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do przepompowni ścieków PG ul. Wodna w Santoku

3.

Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wylotowej - efekt ekologiczny

4.

Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Janczewie - efekt ekologiczny

5.

Wykonanie projektu wymiany rurociągu wody surowej - przejście pod korytem Starej Warty - ZW Siedlice

6.

Dokumentacja projektowa na przebudowy wodociągów w ulicach objętych planowanymi remontami dróg przez Urz. Miasta

7.

Wymiana rurociągu magistralnego DN 400 i DN 500 w ul. Kosynierów Gdyńskich, Mościckiego, Baczyńskiego (Od SUW Centralny do Marcinkowskiego) - projekt

8.

Wymiana sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju - projekt

9.

Wymiana i przebudowa przyłączy wodociagowych w ul. Lipowej w Chwalęcicach (od ul. Partyzantów do Gorzowa Wlkp.) projekt

10.

Wymiana sieci wodociągowej ul. Sulęcińskiej od ul. Wspólnej do Zielenieckiej - projekt

11.

Wymiana sieci magistralnej DN 400 od stacji pomp Piłsudskiego do Walczaka

EFEKT EKOLOGICZNY
KONTYNUACJA ZADAŃ Z ROKU 2015

1.

Faza 3 - budowa przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze  Związku Celowego Gmin  MG-6"

2.

Faza 4 - budowa przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze  Związku Celowego Gmin  MG-6"

3.

Nadzory inwestorskie i autorskie - "Uporządkowanie gosp. ………..)

ZADANIA W 2016R.

4.

1. Faza 5 - „Budowa przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego Projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 ”.

2. Faza 6 -  „Budowa przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego Projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 ”.

3. Koszty Inżyniera dla projektów ( Uporządkowanie……..), ( Zapewnienie ……..)

VI.

 

1.

Zakup kserokopiarki format A3

2.

Zakup wyposażenia ładowarki BOBCAT ze szczotką do zamiatania hali i pługiem do odśnieżania

3.

Meble wyposażenie centralnej dyspozytorni SUW Siedlice

4.

Komputery i monitory wyposażenie centralnej dyspozytorni SUW Siedlice

5.

Zakup i montaż analizatora zawartości Cl2  obiekt Łupowo

6.

Zakup i montaż analizatora ClO2 – obiekt Kłodawa

7.

Zakup i montaż windy dekarskiej - Stacja Pomp ul. Walczaka

8.

Stacja dozująca  środek chemiczny Ferrox na terenie Centralnej Przepompowni Ścieków

9.

Stacja dozująca  środek chemiczny Ferrox na przepompownie ścieków - 3 szt.

10.

Pompy zatapialne ściekowe do przepompowni ścieków

11.

Filtry z aktywnym węglem do eliminowania zapachów na studniach sanitarnych, rozprężnych i przepompowniach ścieków

12.

Motopompa szlamowa z wyposażeniem

13.

Przenośny napęd elektryczny do otwierania zasuw

14.

Wycinarka do asfaltu

15.

Lokalizator przyłączy kanalizacyjnych

16.

Namiot montażowy przy pracach na zewnątrz pomieszczeń

17.

Łapacz kamieni do stacji zlewczej na pś. PS5 ul. Myśliwska w Różankach

18.

Wciągnik elektryczny łańcuchowy do 1,0 tony

19.

Klucz dynamometryczny 50-350 Nm – 2 szt.

20.

Zakup zestawu do renowacji studni kanalizacyjnych

21.

Zakup mebli laboratoryjnych do pracowni Fizykochemicznych

22.

Zakup szafek na wyposażenieszatni pracowniczej

23.

Zakup wyposażenie ruchomego (biurka, szafy, regały, krzesła do biura Kierownika i pracowników laboratorium)

24.

Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - 3 szt.

25.

Densytometr

26.

Zakup baterii do wózka Melex, (eksploatowanego przez elektromonterów TE w Oczyszczalni)

27.

Dostawa samochodu dostawczego, brygadowego.

28.

Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych TW - ul. Śląska bud "A"

29.

Miernik grubości powłoki antykorozyjnej

30.

Wykonanie zabudowy specjalistycznej w samochodzie Peugeot Boxer  - DIAGNOSTYKA

31.

Zakup licencji w bazie danych Egerii na dodatkowe stanowisko pracy

32.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

ZADANIA REZERWOWE

1.

Budowa infrastruktury technicznej do produkcji energii elektrycznej w technologii fotowoltanicznej o mocy 0,7 MWp na terenie ZW „Siedlice”. (*)

2.

Zakup samochodu ciężarowego typu VAN na potrzeby dozoru technicznego

3.

Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Kostrzyńskiej dł. 450 m

4.

Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 dł. 415 m i DN 250 dł.335 m w ul. Matejki 

5.

Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Puławskiego dł.717 m

7.

Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Okólna dł. 653,50 m

8.

Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Poniatowskiego dł. 470 m

9.

Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Berlinga dł. 212 m

10.

Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Bema dł. 194 m

11.

Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Zamenhofa dł. 190 m

12.

Renowacja kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Zubrzyckiego dł. 491,50 m

13.

Wymiana sieci wodociągowej ul. Hubala oraz Obrońców Pokoju - roboty budowlane

14.

Oczyszczanie sieci wodociągowej na Os. Staszica metodą SeaQuest (PROTE)- 36 m-cy

   
  PWiK