http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 

 

 


INWESTYCJE

ROK 2017

ROK 2016

▪ PLAN WIELOLETNI


WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2016-2023

Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH planowany nakład w tys.zł w poszczególnych latach  RAZEM   lata  2016-23 [tys. zł]
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Budowa sieci wodociągowej 1000,00 1200,00 1200,00 1500,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 8900,00
1 Rozbudowa sieci wodociągowej  na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 w tym: o długości około 8 km w ul. Niwickiej, Półwiejskiej, Zielnej, Ludowej w Gorzowie Wlkp.  500,00 700,00 700,00 1000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4900,00
2 Wykupy sieci wodociągowych zrealizowanych przez osoby fizyczne i prawne 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4000,00
II. Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych 1600,00 2000,00 1800,00 1800,00 1850,00 1850,00 2250,00 2350,00 15500,00
1 Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy o długości około 16 km. Prace będą realizowane z uwzględnieniem przeprowadzanych analiz awaryjności sieci oraz rocznych przeglądów stanu technicznego, planowanych remontów dróg, … . 1500,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1800,00 13500,00
2 Wymiana sieci wodociągowej zawierającej azbest w Kłodawie i Gorzowie Wlkp.             400,00 400,00 800,00
3 Zakup urządzeń do oczyszczenia sieci wodociągowej metodą SesQuest (PROTE).   200,00             200,00
4 Uzupełnienie armatury na sieciach rozdzielczych i przesyłowych, izolacja rurociągów w tym stalowego pod mostem na kanale Ulgi. 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1000,00
III. Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych 2500,00 2500,00 1500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 10000,00
1 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody   „Siedlice”, „Centralny”, „Kłodawa”, "Maszewo" i Sieciowa Stacja Pomp "Górczyn" oraz pozostałych sieciowych pompowni wody zasilających sieć miejską oraz częściowo gminy Kłodawa, Lubiszyn, Bogdaniec, Santok i Deszczno. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów wody uzdatnianej oraz poprawę gospodarki cieplnej na tych obiektach.  2500,00 2500,00 1500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 10000,00
IV. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 4100,00 680,00 680,00 2380,00 2380,00 2380,00 2400,00 2400,00 17400,00
1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 w powiązaniu z projektem pn. "Uporządkowanie gospodarki …" - efekt ekologiczny 4000,00               4000,00
2 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Związku Celowego Gmin MG-6 w tym: o długości około 12 km w  ul. Szczecińskiej, Kołobrzeskiej, Pyrzyckiej oraz Wylotowej w Gorzowie Wlkp.   500,00 500,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 12000,00
3 Wykupy sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej przez osoby fizyczne i prawne 100,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 200,00 200,00 1400,00
V. Modernizacja kanalizacji sanitarnej 100,00 1000,00 1200,00 1500,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 13000,00
1 Modernizacja kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1,8 km na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, w tym: pod rzeką Wartą od ul. Fabrycznej do ul. Jancarza, w Łupowie od PS-7 do PS-8.         500,00 500,00 500,00 500,00 2000,00
2 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  w Gorzowie Wlkp. i Gminach Związku Celowego. 100,00 1000,00 1200,00 1500,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 11000,00
VI. Modernizacja obieków i urządzeń związanych z dostawą i oczyszczaniem ścieków 400,00 1400,00 1700,00 1500,00 1400,00 1400,00 1250,00 1150,00 10200,00
1 Modernizacja przepompowni ścieków, w tym: PS-3 ul. Poznańska, PS-8 w Łupowie, CPS ul. Sikorskiego w zakresie technologii tłoczenia ścieków, eliminowania substancji złowonnych … .   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 150,00 150,00 1300,00
2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie poprawy jej energochłonności, optymalizacji procesów technologicznych oraz komunikacji. 400,00 1200,00 1500,00 1300,00 1200,00 1200,00 1100,00 1000,00 8900,00
VII. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody w Gorzowie Wlkp. i gminach ościennych 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
1 Modernizacja systemu pomiaru i odczytu wodomierzy polegająca na wprowadzeniu w Gorzowie Wlkp. oraz w gminach ościennych radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy. 300,00 100,00             400,00
VIII. Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego oraz monitoringu sieci wod-kan (punkty pomiarowe) 0,00 500,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2500,00
1 Modernizacja posiadanej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa wraz z rozbudową powiązań międzyobiektowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz wdrożenie GIS Systemu Informacji Przestrzennej wraz z obiektowaniem dla całości eksploatowanych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.   500,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2500,00
IX. Budowa instalacji fotowaltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Siedlice* 0,00 500,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00
1 Budowa instalacji fotowaltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody Siedlice   500,00 1200,00           1700,00
X. Wyposażenie służb technicznych PWiK Sp.z o.o. w sprzęt specjalistyczny 200,00 300,00 300,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2400,00
1 Wyposażenie służb technicznych PWiK Sp.z o.o. w sprzęt specjalistyczny. 200,00 300,00 300,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2400,00
OGÓŁEM 10200,00 10180,00 10080,00 10080,00 10230,00 10230,00 10500,00 10500,00 82000,00
 

  PWiK