http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 

 


INWESTYCJE


ROK 2020

ROK 2019

▪ PLAN WIELOLETNI


WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2020 - 2023


Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH   RAZEM
na lata

2020-2023
[tys. zł]
2020 2021 2022 2023
1 2 6 7 8 9 10
I. Projekty współfinansowane ze środków UE 8 398,54 0,00 0,00 0,00 8 398,54
1 Projekt pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp." Główne zadanie Projektu: budowa ok. 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczecińskiej w  Gorzowie Wlkp., Projekt zostanie sfinansowany z: 8 398,54 0,00 0,00 0,00 8 398,54
   - dofinasowanie UE 5 994,26 0,00 0,00 0,00 5 994,26
   - środki własne Spółki 2 404,28 0,00 0,00 0,00 2 404,28
II. Budowa sieci wodociągowej 1 232,21 300,00 700,00 500,00 2 732,21
1 Budowa sieci wodociągowej  na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 w tym:                     w ul. Kukułczej  w Gorzowie Wlkp., na terenie Gminy Lubiszyn: od m. Marwice - Kolonia do  m. Lubno, Gmina Santok: m. Płomykowo. 1 232,21 300,00 700,00 500,00 2 732,21
1.1 Budowa sieci wodociągowej Marwice Kolonia – Lubno, przełączenie zasilania miejscowości Lubno na sieć miejską.          
1.2 Budowa sieci wodociągowej do zbiorników  wody czystej  w m. Płomykowo gm. Santok          
1.3 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kukułczej w Gorzowie Wlkp.          
1.4 Inne, wynikające z potrzeb Związku Celowego Gmin MG-6           
III. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej  15 754,01 7 450,00 3 876,00 3 337,10 30 417,11
1 Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Związku Celowego Gmin MG-6. Prace będą realizowane z uwzględnieniem przeprowadzanych analiz awaryjności sieci oraz rocznych przeglądów stanu technicznego, warunków ekonomicznych, planowanych remontów dróg. 15 754,01 7 450,00 3 476,00 2 937,10 29 617,11
1.1 Przebudowa sieci wodociągowej w ramach inwestycji przebudowy DK 22          
1.2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.           
1.3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I i ul. Chrobrego w Gorzowie Wlkp.          
1.4 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp.          
1.5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Gorzowie Wlkp.          
1.6 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Żwirowej w Gorzowie Wlkp.,  na wysokości działki     nr 9          
1.7 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Pomorskiej w Gorzowie Wlkp.          
1.8 Przebudowa komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp.          
1.9 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp.          
1.10 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spichrzowej w Gorzowie Wlkp.          
1.11 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kostrzyńskiej przy wiadukcie na wysokości Zatorza w Gorzowie Wlkp.          
1.12 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hawelańskiej i Wełniany Rynek w Gorzowie Wlkp.          
1.13 Przebudowa rurociągu magistralnego DN 400 i DN 500 w ul. Kosynierów Gdyńskich,  Mościckiego, Baczyńskiego (Od SUW Centralny do Marcinkowskiego) w Gorzowie Wlkp.          
1.14 Uporządkowanie systemu zaopatrzenia w wodę w rejonie ulicy Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.          
1.15 Przebudowa rurociągów wody surowej - przejście pod korytem Starej Warty w Gorzowie Wlkp., w rejonie studni ujęciowych.          
1.16 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dowgielewiczowej i ul. Korcza w Gorzowie Wlkp.            
1.17 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów, mjr Hubala i Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp.          
1.18 Przebudowa sieci wodociągowej  w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp.          
1.19 Przebudowa rurociągu wodociągowego DN 500 od ul. Walczaka do stacji pomp Górczyn do ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.          
1.20 Przebudowa rurociągu wodociągowego DN 100 w  ul. Garbary – od ul. Składowej do Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.          
1.21 Przebudowa rurociągu wodociągowego DN 500 w ul. Garbary – od ul. Nadbrzeżnej do Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.          
1.22 Przebudowa komór i zasów na  przewodzie wodociagowym  Ø 1000 mm w Gorzowie Wlkp.           
2 Przebudowa sieci wodociągowej zawierającej azbest w Kłodawie i Gorzowie Wlkp. 0,00 0,00 400,00 400,00 800,00
IV. Rozbudowa urządzeń wodociągowych 1 000,00 0,00 1 450,00 1 400,00 3 850,00
1 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni. 1 000,00 0,00 1 450,00 1 400,00 3 850,00
1.1 Rozbudowa przepompowni II stopnia na terenie SUW Siedlice          
1.2 Rozbudowa stacji podnoszenia ciśnienia " Ursus", "Łupowo", "Pegaz"          
1.3 Rozbudowa SUW Maszewo          
V. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 870,00 200,00 3 300,00 3 500,00 7 870,00
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Związku Celowego Gmin MG-6.  870,00 200,00 3 300,00 3 500,00 7 870,00
1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.          
1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprzaka w Gorzowie Wlkp.          
1.3 Inne, wynikające z potrzeb Związku Celowego Gmin MG-6           
VI. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 5 000,00 5 600,00 4 300,00 5 100,00 20 000,00
1 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, w tym: w Gorzowie Wlkp. , ul. Kazimierza Wielkiego, Sikorskiego, Teatralna, pod rzeką Wartą od ul. Fabrycznej do ul. Jancarza. 5 000,00 5 600,00 4 300,00 5 100,00 20 000,00
1.1 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu kolejowego w Gorzowie Wlkp.          
1.2 Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Gorzowie Wlkp., obręb Chróścik, ul. Kazimierza Wielkiego, Sikorskiego, Teatralna, Kos. Gdyńskich           
1.3 Renowacja kanalizacji sanitarnej tłocznej DN800 mm do Oczyszczalni Ścieków          
VII. Przebudowa obieków i urządzeń związanych z przesyłem                                   i oczyszczaniem ścieków 1 400,00 800,00 1 000,00 1 500,00 4 700,00
1 Przebudowa obiektów Oczyszczali Ścieków. 900,00 300,00 0,00 0,00 1 200,00
1.1 Rozbudowa istniejącego magazynu osadu          
1.2 Rozbiórka nieczynnych obiektów budynku  unieszkodliwiania osadów  i adaptacja jego częsci na budynek garażowo - magazynowy          
1.3 Dostawa i montaż zbiornika z tworzywa sztucznego wraz z wanną oraz układem dozowania środków chemicznych          
2 Przebudowa systemu pompowania ścieków w Centralnej Przepompowni Ścieków wraz z przebudową stacji energetycznej.  500,00 500,00 0,00 0,00 1 000,00
3 Odnawialne źródła energii  w tym budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków. 0,00 0,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00
VIII. Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 600,00 200,00 200,00 310,00 1 310,00
1 Rozbudowa posiadanej infrastruktury informatycznej i monitoringu. Rozbudowa powiązań międzyobiektowych  oraz obiektowanie całości eksploatowanych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 600,00 200,00 200,00 310,00 1 310,00
1.1  Rozbudowa dyspozytorni przy SUW Centralny          
1.2  Rozbudowa sysytemu monitoringu, punkty pomiarowe komór          
IX. Wykupy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wynikające z zawartych porozumień/umów. 1 000,00 750,00 750,00 750,00 3 250,00
X. Wyposażenie służb technicznych PWiK Sp.z o.o. w sprzęt specjalistyczny 240,00 700,00 920,00 1 100,00 2 960,00
1 Wyposażenie służb technicznych PWiK Sp.z o.o. w sprzęt specjalistyczny i zakup niezbędnych urządzeń          
1.1 Zakup samochodów  w tym  zgodne z art. 68 pkt.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych          
1.2 Zakup samochodu asenizacyjnego do pompowania wody podczas prac i awarii na sieci wodociągowej          
1.3 Zakup  niezbędnego wyposażenia technicznego ( aparatura laboratoryjna, pompy do ścieków, pompy do ujmowania wody)          
OGÓŁEM 35 494,76 16 000,00 16 496,00 17 497,10 85 487,86
OGÓŁEM ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI 29 500,50 16 000,00 16 496,00 17 497,10 79 493,60
OGÓŁEM ŚRODKI WŁASNE SPÓŁKI przy realizacji projektu nr I 
z dofinansowaniem UE
35 494,76 16 000,00 16 496,00 17 497,10 85 487,86

 

  PWiK