http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 

 

 

 

 

SIEĆ KANALIZACYJNA

 

Sieć kanalizacyjna miasta Gorzowa Wlkp. została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej dekadzie XX–lecia w systemie rozdzielczym. Wraz z rozbudową miasta przybywało również sieci kanalizacyjnej. Ciągła rozbudowa miasta przyczyniła się do budowy nowych kanałów z rozdzieleniem sieci kanalizacyjnej na sanitarną i deszczową. Do dnia dzisiejszego podtrzymywane są tendencje rozdziału ścieków. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. występuje sieć kanalizacyjna rozdzielcza sanitarna i deszczowa. Sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w zarządzie i gestii Przedsiębiorstwa i Kanalizacji Sp. z o.o., natomiast sieć kanalizacji deszczowej podlega Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gorzowa.

Wydział Kanalizacji zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przepompowni ścieków oraz usługami w zakresie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej oraz innych kanałów i rurociągów. Od roku 2008 świadczy również usługę inspekcji telewizyjnej systemów kanalizacyjnych.

 

Aktualnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. eksploatuje:

-          278,51 km – sieć kanalizacji rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej,

-          84,30 km – przyłącza kanalizacyjne, w ilości 6523 przykanalików,

-          3,71 km – kolektor miejski Ø 1200 mm,

-          5,63 km – kanał tłoczny Ø 800 mm (dwie nitki),

-          2,60 km – kolektor zrzutowy z oczyszczalni ścieków.

 

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. oraz w gminach ościennych:

-          230,66 km – miasto Gorzów Wlkp.,

-          7,54 km – gmina Bogdaniec,

-          0,076 km – gmina Deszczno,

-          24,793 km – gmina Kłodawa,

-          6,99 km – gmina Lubiszyn,

-          8,45 km – gmina Santok.

Ponadto PWiK Sp. z o.o. posiada umowę na eksploatację kanalizacji sanitarnej Związku Celowego Gmin MG-6 w gminach Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok.

System kanalizacji bytowo – gospodarczej.

         Miasto Gorzów Wlkp. posiada rozdzielczy system kanalizacji. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych jest rzeka Warta. Całość systemu jest eksploatowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

         Ścieki bytowo–gospodarcze poprzez układ kanałów grawitacyjnych, lokalnych przepompowni ścieków i kolektorów tłocznych doprowadzane są do Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Sikorskiego i dalej kolektorami tłocznymi stalowymi 2 x DN 800 mm przetłaczane są do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, znajdującej się na granicy miasta Gorzowa Wlkp. z miejscowością Łupowo. Na tę oczyszczalnię doprowadzane są również ścieki z rejonu powstałej specjalnej podstrefy ekonomicznej przy ul. Szczecińskiej, dawnych zakładów URSUS, z gminy Lubiszyn – kolektorem grawitacyjnym DN 1000, 1200, 1450 i 2 x DN 600 mm i z gminy Bogdaniec – kolektorem tłocznym de225PE.

         Ze względu na ukształtowanie terenu i duże zróżnicowanie wysokościowe poszczególnych dzielnic, zastosowany w mieście system kanalizacyjny ma charakter grawitacyjno–ciśnieniowy. System ten na terenie Zawarcia i Zakanala został wymuszony wysokim poziomem wód gruntowych. Oprócz pompowni centralnej, w rejonach najniżej położonych zlokalizowano szereg pompowni lokalnych.

 

Obecnie Przedsiębiorstwo eksploatuje przepompownie ścieków w ilości:

-          miasto Gorzowie Wlkp. – 105 szt.,

-          gmina Bogdaniec – 9 szt.,

-          gmina Deszczno – 30 szt.,

-          gmina Kłodawa – 15 szt.,

-          gmina Lubiszyn – 12 szt.,

-          gmina Santok – 17 szt.

 

        W latach w ramach rozbudowy miejskiego systemu kanalizacyjnego praktycznie skanalizowano dzielnicę Wieprzyce (pozostał tylko rejon „przy mleczarni”, ul. Witnicka, ul.Górna, Wiśniowa, Dolna, Rzeczna), dzielnicę Janice (bez kanalizacji sanitarnej pozostały ulice Leśna, Wawrowska.), dzielnicę Zawarcie (pozostał do skanalizowania rejon ulic Jutowa, Tkacka). Obecnie trwa – przy udziale środków pomocowych z UE rozbudowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Zakanale.

         W latach 1999- 2000 skanalizowano rejony ulic Koniawska-Małorolnych, Wiatraczna, Krótka, Bydgoska, Gnieżnieńska, Międzychodzka, Toruńska.

         W ramach Związku Celowego Gmin MG – 6 z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej w roku 2000–2008 skanalizowano część miasta w rejonie ul. Poznańskiej od ul. Koniawskiej do ul. Świetlanej oraz część ulicy Sulęcińskiej.

         Do miejskiego systemu kanalizacyjnego w latach ubiegłych zostały podłączone miejscowości Kłodawa, Chwalęcice, Wojcieszyce, Santocko, Baczyna, Lubno, Marwice, Mironice.

         W roku 2009 przystąpiono do realizacji III etapu uporządkowania gospodarki wodno–ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6. Przyjęty program zakłada skanalizowanie z odprowadzeniem do systemu kanalizacji miasta Gorzowa Wlkp. ścieków z większości miejscowości w powyższych gminach.

         Wspomagającym pracę na sieci kanalizacyjnej narzędziem jest wprowadzany od 2001r. system monitorowania prawidłowości pracy obiektów kanalizacyjnych (przepompowni ścieków) z możliwością podejmowania operacji sterowniczych z centralnej dyspozytorni PWiK przy ul. Kos. Gdyńskich 47. Pozwala to szybko lokalizować ewentualne awarie systemu jak również przeciwdziałać ich powstawaniu.

Do komunikacji między obiektami wykorzystywana jest łączność radiowa bazująca na przydziale częstotliwości z UKE. System monitorowania oparty jest na zasadzie master–slave. Transmisją w sieci zarządza sterownik programowalny zlokalizowany na przepompowni ścieków. Jego zadaniem jest gromadzenie danych i udostępnianie ich do centralnej dyspozytorni.

Automatyczne sterowanie pracą przepompowni, włączonych do systemu, uzależnione jest od poziomu ścieków mierzonego przez sondę hydrostatyczną i przyjętych progów roboczych. System zabezpiecza także przed zbyt długą pracą pompy (w przypadku przytkania pompy). Parametry monitorowane przez system to m.in. praca pomp, poprawność zasilania, poziom ścieków w komorze, awaria pomp (zadziałanie zabezpieczeń elektrycznych), czas pracy pomp, włamanie do pompowni, włamanie do rozdzielnicy sterującej, poprawność komunikacji obiektu ze stanowiskiem centralnej dyspozytorni.

 

Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej przedstawia się następująco:

-          kamionka – 50,92%,

-          PCV – 25,52%,

-          żelbet – 9,10%,

-          stal – 7,65%,

-          PE – 5,56%,

-          żeliwo – 1,25%.

 

Okres eksploatacji sieci kanalizacyjnej:

-          do 25 lat – 56,02%,

-          od 26-50 lat – 16,24%,

-          od 51-100 lat – 14,64%,

-          powyżej 100 lat – 14,64%.

 

Wskaźnik ilości awarii liniowych na 1 km sieci kanalizacyjnej w roku 2007 wynosił 0,05.

 

         Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeprowadza liczne przeglądy i kamerowania wytypowanych odcinków kanalizacji. Odcinki te następnie są poddawane renowacji za pomocą elastycznego rękawa z poliestrowej włókniny, nasączonego żywicą termoutwardzalną.

         Ciągłej modernizacji poddawane są także przepompownie ścieków w zakresie ich niezawodnej pracy (układy pompowe, monitoring) jak również w zakresie ich oddziaływania na środowisko. Eliminuje się występujące uciążliwości zapachowe np. poprzez zabudowany biofiltr na przepompowni przy ul. Śląskiej czy zmianę technologii tłoczenia ścieków w pompowni Piaski przy ul. Warskiego i Kasprzaka przy ul. Krasickiego, gdzie planuje się zastosowanie specjalnych urządzeń zwanych tłoczniami ścieków.

Wszystkie wymienione powyżej zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne w konsekwencji doprowadzą w najbliższych latach do prawie 100% skanalizowania miasta i gmin ościennych Gorzowa Wlkp. oraz stworzenia jego niezawodnej i bezpiecznej pracy. Wyeliminowanie licznych indywidualnych zbiorników bezodpływowych ścieków, których stan techniczny jest raczej niezadawalający spowoduje znaczne ograniczenie poważnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, jakim jest skażenie wód gruntowych.