http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 

 

 

 

 

Woda – skąd czerpiemy wodę

 

PWiK Sp. z o.o. eksploatuje 3 zakłady wodociągowe:


1. Zakład Wodociągowy Centralny.

 

Ujęcie Centralne przy ul. Kos. Gdyńskich, Błotnej i Roosvelta zostało uruchomione w 1896 roku. Obecnie eksploatowanych jest tu 10 studni głębinowych o głębokości 41 – 56 mb. i wieku od 15 do 43 lat. Teren ujęcia położony jest na południowym skłonie wysoczyzny – Równina Gorzowska – przechodzącej na północy w pojezierze Myśliborskie, a na południu w dolinę Warty (Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka).

 

 

image003.jpg                                   image006.jpg

 

                           Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka                                                   Równina Gorzowska

 

Wysoczyznę i jej krawędź rozcina w tym rejonie dolina rzeki Kłodawki, o przebiegu południkowym. W obrębie

Doliny Kłodawki teren pochylony jest ku rzece i pozbawiony większych deniwelacji. Rzędne terenu w rejonie ujęcia oscylują w granicach 32 – 40 mnpm. Kopalna dolina pra - Kłodawki wypełniona jest osadami wodno – lodowcowymi i rzecznymi, o ogólnej miąższości 40 – 45 m, dominują piaski drobnoziarniste w spągu przechodzące w średnioziarniste i żwiry z otoczkami. W stropie i podłożu występują gliny. Zwierciadło wody swobodne, wykazuje znaczne wahania w granicach od 11,0 do 26,0 m p.pt. Warstwa wodonośna poziomu czwartorzędowego.

 

 

Jakość ujmowanej wody

barwa           

50             mgPt/dm3

mętność

17,8          NTU

żelazo

6,32          mg/dm3

mangan

0,20          mg/dm3

twardość

480           mg CaCO 3/dm3

                                               

 

Stacja uzdatniania:

-          napowietrzanie wieżowe,

-          zbiorniki kontaktowe,

-          filtry pospieszne otwarte piaskowe,

-          dezynfekcja przy pomocy dwutlenku chloru produkowanego na miejscu (chloryn +kwas solny).

 

Zbiornik wody czystej o pojemności 400 m3.

 

Jakość wody uzdatnionej

barwa           

5,          mgPt/dm3

mętność

0,13      NTU

żelazo

< 0,04   mg/dm3

mangan

< 0,025 mg/dm3

twardość

389       mg CaCO 3/dm3

 

Jakość wody tłoczonej do sieci poddawana jest ciągłemu monitorowaniu w zakresie mętności, twardości oraz zawartości dwutlenku chloru.

 

Stacja pomp II0.

Stacja pomp składa się z 4 agregatów pompowych o wydajności 200 m3/h i podnoszeniu 85 m słupa H2O.

Maksymalna wydajność całego zakładu wynosi 9 200 m3/dobę. Aktualnie pobór wody wynosi 3 000 m3, co stanowi 15 % ogólnego zapotrzebowania miasta. Woda dostarczana jest głównie na Os.Staszica,Piaski i Chwalęcice.

 

2. Zakład Wodociągowy Kłodawa.

 

Ujęcie wody zlokalizowane jest wzdłuż drogi Gorzów – Barlinek oraz Kłodawa – Chwalęcice. Ujęcie uruchomione zostało w 1967r. Obecnie eksploatowanych jest tu 7 studni głębinowych o głębokości 36 – 106 mb i wieku od 8 do 36 lat.

Teren ujęcia położony jest w obrębie rzeki Kłodawki i jej dopływów: Srebrnej i Marwicy, rozcinającej strefę krawędziową rozległej Równiny Gorzowskiej. Rzędne terenu na Równinie sięgają 50 – 60 m npm., w obrębie doliny 35 – 40 m npm. a u jej ujścia do Warty 22 – 24 m npm. Rowy melioracyjne odprowadzają wody do w/w cieków.

Miąższość utworów czwartorzędu stwierdzona wierceniami na terenie ujęcia wynosi 68 – 100 m. Do głębokości 30 – 37 m dominują gliny i pyły ilaste (mułki) związane z fazą pomorską zlodowaceniu Bałtyckiego. Poniżej zalega partia utworów wodno – lodowcowych o miąższości 2 – 40 m, wyklinowująca się w kierunku zachodnim ze starszymi glinami w podłożu – faza poznańska. Warstwa wodonośna występuje poniżej głębokości 33 – 38 m. Część otworów studziennych posiada tak zwany samo wypływ, w pozostałych otworach zwierciadło wody napięte, stabilizuje się na głębokości ~ 1,5 m ppt.

 

Jakość ujmowanej wody

barwa           

15     mgPt/dm3

mętność

2,2    NTU

żelazo

1,31  mg/dm3

mangan

0,14  mg/dm3

twardość

314   mg CaCO 3/dm3

 

 

Stacja uzdatniania:

-          napowietrzanie przy pomocy areatora ciśnieniowego

-          filtry pospieszne ciśnieniowe piaskowe

-          dezynfekcja przy pomocy dwutlenku chloru produkowanego na miejscu (chloryn + kwas solny)

-          woda po każdym filtrze w sposób ciągły monitorowana jest w zakresie mętności i wielkości przepływu.

 

Jakość wody uzdatnionej

barwa           

5           mgPt/dm3

mętność

0,12      NTU

żelazo

< 0,04   mg/dm3

mangan

< 0,025 mg/dm3

twardość

257       mg CaCO 3/dm3

 

 

Jakość wody tłoczonej do sieci poddawana jest ciągłemu monitorowaniu  w zakresie mętności oraz zawartości dwutlenku chloru.

 

Stacja pomp II0

Stanowi ją zestaw hydroforowy o wydajności 170 m3 / h i podnoszeniu do 60 m sł. H2O.

Maksymalna wydajność całego zakładu wynosi 7 050 m3/dobę. Aktualnie pobór wody wynosi 5 000 m3 co stanowi 26% ogólnego zapotrzebowania miasta.

Woda dostarczana jest głównie na wieś Kłodawa, pozostała część mieszana jest z wodą z ZUW Siedlice i dostarczana jest między innymi na  Os. Górczyn i inne dzielnice miasta.

 

3. Zakład Wodociągowy Siedlice.

 

Ujęcie wody zlokalizowane jest wzdłuż lewego brzegu rzeki Warty, początek w odległości ~ 3 km, natomiast koniec ~ 6 km od centrum miasta naprzeciw miejscowości Czechów.

Pierwsze studnie uruchomiono w grudniu 1977 roku.

Obecnie eksploatowanych jest 30 studni głębinowych o głębokości 35 – 57 mb i wieku od 4 roku do 20 lat.

Teren ujęcia położony jest w dolinie rzeki Warty na obszarze większej jednostki fizjograficznej: Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, która na tym odcinku nosi nazwę Kotliny Gorzowskiej. Powierzchnia terenu jest płaska z bardzo niewielkimi deniwelacjami, o średniej wysokości 20 m npm.

Obszar, na którym wykonano wiercenia stanowi terasę dolną holoceńską (zalewową) – rzeki Warty. Główny i zasadniczy poziom wodonośny tworzy czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych zalegający w pradolinie rzeki Warty.

Warstwa wodonośna charakteryzuje się dużą miąższością (52 – 54 m) i znacznym udziałem żwirów, otoczaków, głazów. Lustro wody w warstwie zalega swobodnie.

 

Jakość ujmowanej wody

barwa           

80     mgPt/dm3

mętność

20     NTU

żelazo

2,49  mg/dm3

mangan

0,69  mg/dm3

twardość

300   mg CaCO 3/dm3

 

Stacja uzdatniania:

-          napowietrzanie wieżowe

-          zbiorniki kontaktowe

-          filtry pospieszne otwarte piaskowe

-          dezynfekcja przy pomocy dwutlenku chloru produkowanego na miejscu (chloryn + kwas solny)

-          woda po każdym filtrze w sposób ciągły jest monitorowana w zakresie mętności i wielkości przepływu.

 

Jakość wody uzdatnionej

 barwa          

5           mgPt/dm3

mętność

0,5        NTU

żelazo

< 0,04   mg/dm3

mangan

< 0,025 mg/dm3

twardość

300       mg CaCO 3/dm3

 

 

Jakość wody tłoczonej do sieci poddawana jest ciągłemu monitorowaniu  w zakresie mętności oraz zawartości dwutlenku chloru.

Zbiornik wody czystej o pojemności 6000 m3.

 

Stacja pomp II0 składa się z 5 zestawów pompowych o wydajności 225 m3 / h i podnoszeniu 54 m sł. H2O.

 

Maksymalna wydajność całego zakładu wynosi 23 700 m3/dobę. Aktualnie pobór wody wynosi 11 400 m3 co stanowi 59% ogólnego zapotrzebowania miasta.

Woda dostarczana jest głównie na Zamoście, Zakanale, Śródmieście oraz w części na pozostałe dzielnice miasta i okoliczne wioski.

 

Inne Obiekty Sieciowe współpracujące z Produkcją Wody.

 

Sieciowe stacje pomp – służące do podnoszenia ciśnienia wody w wybranych rejonach miasta:

-          Stacja Pomp Górczyn,

-          Stacja Pomp Warskiego,

-          Stacja Pomp Marcinkowskiego,

-          Stacja Pomp Tartaczna,

-          Stacja Pomp Ursus,

-          Stacja Pomp Plac Staromiejski.

 

Sieciowe stacje pomp – służące do przepompowywania wody do zbiorników sieciowych

-          Stacja Pomp Walczaka

-          Stacja Pomp Łupowo

 

Sieciowe zbiorniki terenowe:

-          zbiornik  wody ul. Piłsudskiego  o pojemności 6000 m3,

-          zbiornik  wody ul. Walczaka  o pojemności 1000 m3,

-          zbiornik  wody ul. Szczecińska o pojemności 2000 m3.

 

Monitoring sieci wodociągowej

W celu bilansowania ilości wody wtłoczonej do sieci wodociągowej, a wody dostarczanej odbiorcom, w roku 2002 dokonano podziału miasta na podstrefy.

Do 2007 roku wybudowano 16 komór, z których 11 posiada już radiowy przekaz danych do bazy. Na bazie zamontowanych w komorach urządzeń radiowych w niedalekiej przyszłości będzie również monitorowana jakość wody.