http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 

 

Woda – skąd czerpiemy wodę

 

W PWiK Sp. z o.o. eksploatowane jest 5 stacji uzdatniania wody (SUW):


1. SUW Centralny

2. SUW Kłodawa

3. SUW Siedlice

4. SUW Maszewo

5. SUW Płomykowo

6. Inne Obiekty Sieciowe współpracujące z Produkcją Wody


7. Monitoring sieci wodociągowej

 

 

 

 

1. SUW Centralny.


Ujęcie Centralne przy ul. Kos. Gdyńskich, Błotnej i Roosvelta zostało uruchomione w 1896 roku. Obecnie eksploatowanych jest tu 10 studni głębinowych o głębokości 41–56 mb. i wieku od 15 do 43 lat. Teren ujęcia położony jest na południowym skłonie wysoczyzny – Równina Gorzowska – przechodzącej na północy w pojezierze Myśliborskie, a na południu w dolinę Warty (Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka).

 

 

image003.jpg                                    image006.jpg

 

                           Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka                                                   Równina Gorzowska

 

Wysoczyznę i jej krawędź rozcina w tym rejonie dolina rzeki Kłodawki, o przebiegu południkowym. W obrębie Doliny Kłodawki teren pochylony jest ku rzece i pozbawiony większych deniwelacji. Rzędne terenu w rejonie ujęcia oscylują w granicach 32–40 mnpm. Kopalna dolina pra-Kłodawki wypełniona jest osadami wodno–lodowcowymi i rzecznymi, o ogólnej miąższości 40–45 m, dominują piaski drobnoziarniste w spągu przechodzące w średnioziarniste i żwiry z otoczkami. W stropie i podłożu występują gliny. Zwierciadło wody swobodne, wykazuje znaczne wahania w granicach od 11,0 do 26,0 m p.pt. Warstwa wodonośna poziomu czwartorzędowego.

 

 

Jakość ujmowanej wody

barwa           

50             mgPt/dm3

mętność

17,8          NTU

żelazo

6,32          mg/dm3

mangan

0,20          mg/dm3

twardość

480           mg CaCO 3/dm3

                                               

 

Stacja uzdatniania:

 • napowietrzanie wieżowe,

 • zbiorniki kontaktowe,

 • filtry pospieszne otwarte piaskowe,

 • dezynfekcja przy pomocy dwutlenku chloru produkowanego na miejscu (chloryn +kwas solny).

 

Zbiornik wody czystej o pojemności 400 m3

 

Jakość wody uzdatnionej

barwa           

5,          mgPt/dm3

mętność

0,13      NTU

żelazo

< 0,04   mg/dm3

mangan

< 0,025 mg/dm3

twardość

389       mg CaCO 3/dm3

 

Jakość wody tłoczonej do sieci poddawana jest ciągłemu monitorowaniu w zakresie mętności, twardości oraz zawartości dwutlenku chloru.

 

Stacja pomp II0.

Stacja pomp składa się z 4 agregatów pompowych o wydajności 200 m3/h i podnoszeniu 85 m słupa H2O.

Maksymalna wydajność całego zakładu wynosi 9 200 m3/dobę. Aktualnie pobór wody wynosi 3 000 m3, co stanowi 15 % ogólnego zapotrzebowania miasta. Woda dostarczana jest głównie na Os.Staszica,Piaski i Chwalęcice.

 

2. SUW Kłodawa

 

Ujęcie wody zlokalizowane jest wzdłuż drogi Gorzów–Barlinek oraz Kłodawa– Chwalęcice. Ujęcie uruchomione zostało w 1967r. Obecnie eksploatowanych jest tu 7 studni głębinowych o głębokości 36 – 106 mb i wieku od 8 do 36 lat.

Teren ujęcia położony jest w obrębie rzeki Kłodawki i jej dopływów: Srebrnej i Marwicy, rozcinającej strefę krawędziową rozległej Równiny Gorzowskiej. Rzędne terenu na Równinie sięgają 50–60 m npm., w obrębie doliny 35–40 m npm. a u jej ujścia do Warty 22–24 m npm. Rowy melioracyjne odprowadzają wody do w/w cieków.

Miąższość utworów czwartorzędu stwierdzona wierceniami na terenie ujęcia wynosi 68 – 100 m. Do głębokości 30 – 37 m dominują gliny i pyły ilaste (mułki) związane z fazą pomorską zlodowaceniu Bałtyckiego. Poniżej zalega partia utworów wodno – lodowcowych o miąższości 2 – 40 m, wyklinowująca się w kierunku zachodnim ze starszymi glinami w podłożu – faza poznańska. Warstwa wodonośna występuje poniżej głębokości 33 – 38 m. Część otworów studziennych posiada tak zwany samo wypływ, w pozostałych otworach zwierciadło wody napięte, stabilizuje się na głębokości ~ 1,5 m ppt.

 

Jakość ujmowanej wody

barwa           

15 mgPt/dm3

mętność

2,2 NTU

żelazo

1,31 mg/dm3

mangan

0,14 mg/dm3

twardość

314 mg CaCO 3/dm3

 

 

Stacja uzdatniania:

 • napowietrzanie przy pomocy areatora ciśnieniowego

 • filtry pospieszne ciśnieniowe piaskowe

 • dezynfekcja przy pomocy dwutlenku chloru produkowanego na miejscu (chloryn + kwas solny)

 • woda po każdym filtrze w sposób ciągły monitorowana jest w zakresie mętności i wielkości przepływu.

 

Jakość wody uzdatnionej

barwa           

5           mgPt/dm3

mętność

0,12      NTU

żelazo

< 0,04   mg/dm3

mangan

< 0,025 mg/dm3

twardość

257       mg CaCO 3/dm3

 

 

Jakość wody tłoczonej do sieci poddawana jest ciągłemu monitorowaniu  w zakresie mętności oraz zawartości dwutlenku chloru.

 

Stacja pomp II0

Stanowi ją zestaw hydroforowy o wydajności 170 m3 / h i podnoszeniu do 60 m sł. H2O.

Maksymalna wydajność całego zakładu wynosi 7 050 m3/dobę. Aktualnie pobór wody wynosi 5 000 m3 co stanowi 26% ogólnego zapotrzebowania miasta.

Woda dostarczana jest głównie na wieś Kłodawa, pozostała część mieszana jest z wodą z SUW Siedlice i dostarczana jest między innymi na  Os. Górczyn i inne dzielnice miasta.

 

3. SUW Siedlice.

 

Ujęcie wody zlokalizowane jest wzdłuż lewego brzegu rzeki Warty, początek w odległości ~ 3 km, natomiast koniec ~ 6 km od centrum miasta naprzeciw miejscowości Czechów.

Pierwsze studnie uruchomiono w grudniu 1977 roku.

Obecnie eksploatowanych jest 30 studni głębinowych o głębokości 35 – 57 mb i wieku od 4 roku do 20 lat.

Teren ujęcia położony jest w dolinie rzeki Warty na obszarze większej jednostki fizjograficznej: Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, która na tym odcinku nosi nazwę Kotliny Gorzowskiej. Powierzchnia terenu jest płaska z bardzo niewielkimi deniwelacjami, o średniej wysokości 20 m npm.

Obszar, na którym wykonano wiercenia stanowi terasę dolną holoceńską (zalewową) – rzeki Warty. Główny i zasadniczy poziom wodonośny tworzy czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych zalegający w pradolinie rzeki Warty.

Warstwa wodonośna charakteryzuje się dużą miąższością (52 – 54 m) i znacznym udziałem żwirów, otoczaków, głazów. Lustro wody w warstwie zalega swobodnie.

 

Jakość ujmowanej wody

barwa           

80     mgPt/dm3

mętność

20     NTU

żelazo

2,49  mg/dm3

mangan

0,69  mg/dm3

twardość

300   mg CaCO 3/dm3

 

Stacja uzdatniania:

 • napowietrzanie wieżowe

 • zbiorniki kontaktowe

 • filtry pospieszne otwarte piaskowe

 • dezynfekcja przy pomocy dwutlenku chloru produkowanego na miejscu (chloryn + kwas solny)

 • woda po każdym filtrze w sposób ciągły jest monitorowana w zakresie mętności i wielkości przepływu.

 

Jakość wody uzdatnionej

barwa          

5           mgPt/dm3

mętność

0,5        NTU

żelazo

< 0,04   mg/dm3

mangan

< 0,025 mg/dm3

twardość

300       mg CaCO 3/dm3

 

 

Jakość wody tłoczonej do sieci poddawana jest ciągłemu monitorowaniu  w zakresie mętności oraz zawartości dwutlenku chloru.

Zbiornik wody czystej o pojemności 6000 m3.

 

Stacja pomp II0 składa się z 5 zestawów pompowych o wydajności 225 m3 / h i podnoszeniu 54 m sł. H2O.

 

Maksymalna wydajność całego zakładu wynosi 23 700 m3/dobę. Aktualnie pobór wody wynosi 11 400 m3 co stanowi 59% ogólnego zapotrzebowania miasta.

Woda dostarczana jest głównie na Zamoście, Zakanale, Śródmieście oraz w części na pozostałe dzielnice miasta i okoliczne wioski.

 

4. SUW Maszewo.

 

Ujęcie wody zlokalizowane jest w zachodniej części miejscowości Maszewo, po południowej stronie drogi Maszewo-Białobłocie, na działce nr 18/6. W granicach działki znajdują się trzy studnie ujęciowe, budynek stacji uzdatniania wody, czterokomorowy zbiornik wody czystej i osadnik wód popłucznych. Do terenu ujęcia od strony wschodniej przylegają zabudowania miejscowości Maszewo, a z pozostałych stron grunty rolne. Po zachodniej stronie, w odległości ok. 160 m przepływa kanał Postomski.

Na podstawie odwiertów studni stwierdzono, że na terenie od powierzchni występują osady żwirowo-piaszczyste, genetycznie związane z akumulacją wodnolodowcową maksymalnego zasięgu lodowca fazy pomorskiej. Pokrywa żwirowo-piaszczysta występująca w rejonie charakteryzuje się zmienną miąższością.

Poziom wodonośny charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wody podziemnej, a miąższość wodonośna serii piaszczysto-żwirowa wynosi ok. 20m – warstwa nie została przewiercona. 

Do eksploatacji ujmowana jest woda z warstwy wodonośnej w przelocie 5,5 – 18,5 m ppt. Warstwa ta wykształcona jest z utworów piaszczysto – żwirowych o dobrych własnościach filtracyjnych.

 

Jakość ujmowanej wody

barwa           

30     mgPt/dm3

mętność

2,5    NTU

żelazo

1,08  mg/dm3

mangan

0,27  mg/dm3

twardość

197   mg CaCO 3/dm3

 

Stacja uzdatniania:

 

 • napowietrzanie przy pomocy areatora ciśnieniowego

 • filtry pospieszne ciśnieniowe piaskowe

 •  woda po filtrach oraz uzdatniona jest okresowo badana w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych

 

Jakość wody uzdatnionej

barwa           

15         mgPt/dm3

mętność

0,23      NTU

żelazo

< 0,04   mg/dm3

mangan

< 0,025 mg/dm3

twardość

217       mg CaCO3/dm3

 

 

Stacja pomp II0

 

Stanowi ją zestaw hydroforowy o wydajności 135 m3 / h i podnoszeniu do 60 m sł. H2O.

Średnio dobowa wydajność całego zakładu wynosi 706 m3/dobę. Aktualnie pobór wody wynosi ok. 620 m3/dobę.

Woda pobierana z ujęcia wykorzystywana jest do celów pitnych i gospodarczych mieszkańców i podmiotów gospodarczych miejscowości: Deszczno, Brzozowiec, część Osiedla Poznańskiego, Glinik, Maszewo, Kiełpin, Bolemin, część m. Dzierżów, Dziersławice, Krasowiec, Białobłocie, Płonica i część m. Karnin.

 

5. SUW Płomykowo.

 

Ujęcie wody podziemnej położone jest w północnej części wsi Płomykowo na działce o nr ewidencyjnym 63/2 obręb: Płomykowo gm. Santok. Ujęcie wykonane zostało w 1978r. przez Geologiczno – Górniczą Spółdzielnie pracy „Hydrogeowiert” Grudziądz. W skład ujęcia wchodzą dwie studnie wiercone nr 1 i 2 o głębokości 25,5 m i 26,0 m. Pierwotnie ujęcie było wykonane dla potrzeb projektowanej Suszarni Pasz PGR. Obecnie ujęcie stanowi źródło zaopatrzenia w wodę miejscowości Płomykowo i Santok.

Dwa zbiorniki wody czystej każdy o pojemności 100 m3.

 

Jakość ujmowanej wody

barwa           

5     mgPt/dm3

mętność

0,10    NTU

żelazo

< 0,040,08  mg/dm3

mangan

< 0,04  mg/dm3

twardość

352   mg CaCO 3/dm3

 

 

Jakość wody tłoczonej  do sieci poddawana jest ciągłemu monitorowaniu w zakresie mętności, twardości.

 

Maksymalna wydajność całego zakładu wynosi 960 m3/dobę. Aktualnie średnio – roczny pobór wody wynosi  6 900 m3/miesiąc. Woda dostarczana w miejscowości Płomykowo i Santok.

6. Inne Obiekty Sieciowe współpracujące z Produkcją Wody..

 

 

Sieciowe stacje pomp – służące do podnoszenia ciśnienia wody w wybranych rejonach miasta:

 • Stacja Pomp Górczyn,

 • Stacja Pomp Warskiego,

 • Stacja Pomp Marcinkowskiego,

 • Stacja Pomp Tartaczna,

 • Stacja Pomp Ursus,

 • Stacja Pomp Racław.

Sieciowe stacje pomp – służące do przepompowywania wody do zbiorników sieciowych

 • Stacja Pomp Walczaka

 • Stacja Pomp Łupowo

 Sieciowe zbiorniki terenowe:

 • zbiornik  wody ul. Piłsudskiego  o pojemności 6000 m3,

 • zbiornik  wody ul. Walczaka  o pojemności 1000 m3,

 • zbiornik  wody ul. Szczecińska o pojemności 2000 m3.

Hydrofornie:  - służące do podnoszenia ciśnienia w sieci.

 • Hydrofornia Racław

 

 

7. Monitoring sieci wodociągowej.

 

W celu bilansowania ilości wody wtłoczonej do sieci wodociągowej, a wody dostarczanej odbiorcom, w roku 2002 dokonano podziału miasta na podstrefy.

Do 2007 roku wybudowano 16 komór, z których 11 posiada już radiowy przekaz danych do bazy. Na bazie zamontowanych w komorach urządzeń radiowych w niedalekiej przyszłości będzie również monitorowana jakość wody.


 

  PWiK