http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

  OPIS          SCHEMAT

PWiK Sp. z o.o. Wydział Oczyszczalni Ścieków

     W roku 2015 Oczyszczalnia Ścieków przyjęła i oczyściła 6 238 000 m3 ścieków,(17090 m3/d) dopływających kanalizacją z miasta Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych związku MG-6 oraz dostarczanych wozami asenizacyjnymi. Ścieków dowożonych dostarczono 84 000 m3. Stanowi to 1,3 % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków.     Sprawność Oczyszczalni jest dostosowana do aktualnych wymagań prawa, dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.01.2009 r. - Dz. U. nr 27 poz. 169.
    Redukcja zanieczyszczeń w roku 2015 była zgodna z w/w Rozporządzeniem oraz pozwoleniem wodno-prawnym z dnia 01.01.2007r. i 13.03.2015r. (od tego czasu obowiązuje nowa decyzja).
     Technologia oczyszczania ścieków polega na biologicznym procesie osadu czynnego, poprzedzonym mechanicznym oczyszczeniem ścieków: na kratach, w piaskownikach
i w osadniku wstępnym.

W 2015 roku zakończyły się dwie duże inwestycje:

 

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w zakresie technologii ściekowej

W IV kwartale 2015 r. zakończyła się inwestycja „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie technologii ściekowej”. Wykonawcą modernizacji było wyłonione w postępowaniu przetargowym Konsorcjum: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S. A. Włocławek – WUPRINŻ S. A. Poznań. Inwestycja jest dofinansowywana z Funduszy Spójnościowych.
Celem przedsięwzięcia była modernizacja istniejących obiektów, zmierzająca do zlikwidowania problemów w funkcjonowaniu instalacji, wykrytych w trakcie ich eksploatacji.

Zakres modernizacji

 1. hermetyzacja i dezodoryzacja najbardziej uciążliwych instalacji i obiektów:

 •  komory rozprężnej, zastawek regulujących dopływ ścieków do budynku krat,

 • krat wraz z kanałami dopływowymi,

 • kanałów dwóch ciągów piaskowników,

 • osadnika wstępnego.


 

Zdjęcie nr 1 – montaż kopuły na osadniku wstępnym radialnym.

 

Realizowana była także modernizacja następujących obiektów:

 • 2 szt. osadników wtórnych radialnych – w celu poprawy sprawności technologicznej przez zmianę systemu odprowadzania osadu czynnego z obu równolegle pracujących osadników,

 • pompowni recyrkulatu zewnętrznego - przystosowanie funkcjonalne do zmienionego układu hydraulicznego,

 • osadnika wtórnego podłużnego w celu zwiększenia jego przepustowości hydraulicznej,

 • zbiornika retencyjnego w celu zwiększenia jego przepustowości hydraulicznej.

 

Zdjęcie nr 2 – osadnik wtórny radialny ze zgarniaczem dennym osadu czynnego oraz system zbierania flotu.

 

Zrealizowany został montaż aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki:
1.  montaż napędów automatycznych do istniejących zastawek:
• komory rozprężnej, regulujących dopływ ścieków do budynku krat,
• komory rozdziału ścieków na reaktory biologiczne,
• pompowni recyrkulatu zewnętrznego.
2. montaż przepływomierzy:
• w kanale odpływowym z osadnika wtórnego podłużnego,
• w rurociągach dopływowych do osadników wtórnych radialnych,
• w kanałach doprowadzających ścieki do reaktorów denitryfikacyjnych,
• na kanale doprowadzającym i tłocznym zbiornika retencyjnego,
• wizualizacja w centralnym systemie sterowania.

 

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w zakresie części osadowej.

 

W I kwartale 2015 r. zakończył się rozruch modernizowanej od II kwartału 2013 r. części osadowej Oczyszczalni
Ścieków. Wykonawcą modernizacji było wyłonione w postępowaniu przetargowym Konsorcjum: BUDIMEX S. A. Warszawa – GADAGUA S. A. Hiszpania. Inwestycja jest dofinansowywana z Funduszy Spójnościowych.

Zakres modernizacji dotyczył dostawy urządzeń oraz budowy:

 • dwu nowych komór fermentacyjnych (ZKF) z budynkiem technologicznym,

 • zbiornika osadu przefermentowanego,

 • zbiornika osadów mieszanych,

 • stacji odwadniania osadów,

 • zadaszonego magazynu osadów odwodnionych,

 • instalacji technologicznej do dezintegracji osadu nadmiernego,

 • instalacji technologicznej układu kogeneracji wraz z dostawą nowego kogeneratora, który będzie pracował
  równolegle z kogeneratorem eksploatowanym w Oczyszczalni od roku 2008.

Dodatkowo w części osadowej Oczyszczalni Ścieków zmodernizowano istniejące obiekty technologiczne oraz wymieniono urządzenia technologiczne:

 • budynek zagęszczania osadu nadmiernego (obiekt istniejący) - wymieniono
  zagęszczarki bębnowe na zagęszczarki taśmowe,

 • pompownia technologiczna osadów (obiekt istniejący) – modernizacja pompowni oraz montaż nowych pomp.

W nowo uruchomionej technologii osadowej osady podlegają obróbce, polegającej na ich stabilizacji w procesie fermentacji metanowej, poprzedzonej dezintegracją ultradźwiękową oraz odwodnieniu ustabilizowanych osadów na zagęszczarce taśmowej i wirówce oraz higienizacji wapnem. Nowa technologia umożliwia stosowanie osadów w rolnictwie, oprócz dotychczasowej możliwości ich stosowania do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu i do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
 

Zdjęcie nr 3 – nowych komór fermentacyjnych (ZKF)

 

 

Radosław Kasperski
Jarosław Traczyk


 

  PWiK