http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

  OPIS          SCHEMAT

W II kwartale 2015 r. zakończył się rozruch technologiczny przebudowanych lub zmodernizowanych w latach 2013 – 2014 obiektów i urządzeń części osadowej, w której funkcjonują technologicznie następujące obiekty:


• Budynek zagęszczania osadu nadmiernego

 Budynek zmodernizowany w zakresie budowlanym oraz technologicznym. W budynku pracują instalacje do:

 •  zagęszczania osadu nadmiernego wraz z automatyczną stacją dawkowania polielektrolitu,

 • dezintegracji ultradźwiękowej osadu nadmiernego.

• Zagęszczacz osadu wstępnego

Zagęszczacz, z uwagi na wydzielające się uciążliwe zapachy, został poddany hermetyzacji i dezodoryzacji. Przykryto go lekką konstrukcją z laminatu poliestrowo - szklanego, która jest wykonana jako przykrycie obrotowe powiązane z konstrukcją zgarniacza i pomostu obrotowego. Powstające wewnątrz zbiornika odory kierowane są do filtra odgazów.

• Filtr odgazów

Urządzenia skutecznie usuwają odorotwórcze lotne związki organiczne oraz gazy, takie jak siarkowodór i amoniak.

• Pompownia osadów zagęszczonych

Pompownię zmodernizowano i dostosowano do pracy pomp obsługujących technologię osadową
i ściekową. Zainstalowano:

 • pompy osadowe,

 • pompy ścieków dowożonych i powrotnych wewnętrznych odcieków technologicznych,

 • dwie pompy w wykonaniu suchym, uruchamianych w przypadku napływu dużych ilości ścieków,

 • przewody tłoczne dla układu pomp osadowych oraz ściekowych wraz z armaturą odcinającą i pomiarową,

 • mieszadła wolnoobrotowe, które wyeliminują zaleganie zawiesin na dnie zbiornika pompowni w części ściekowej.

Z uwagi na wydzielające się uciążliwe zapachy, komora osadowa oraz komora ściekowa pompowni zostały zhermetyzowane lekką konstrukcją z laminatu poliestrowo-szklanego. Gazy wyprowadzone znad lustra osadów i ścieków kierowane jest do oczyszczenia na filtrach odgazów.

• Budynek odwadniania i higienizacji osadu

Budynek odwadniania i higienizacji osadu składa się z części osadowej, hali wywozu osadu, rozdzielni elektrycznej oraz części socjalnej.

W części osadowej zlokalizowana jest instalacja odwadniania i higienizacji osadu, z dwiema wirówkami Alfa – Laval oraz instalacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu. Odwodniony osad podawany jest do instalacji higienizacji osadu wapnem układem przenośników ślimakowych. Zhigienizowany osad jest transportowany przenośnikami ślimakowymi do wydzielonej hali wywozu osadu, gdzie trafia do naczep transportowych. Znajdujący się w budynku odwadnia i higienizacji osadu układ przenośników pozwala również kierować zhigienizowany osad do magazynu osadu odwodnionego.

• Magazyn osadu odwodnionego

Magazyn osadów odwodnionych to hala o wymiarach w rzucie ok. 66 m x 24 m i wysokości
w części środkowej ok. 6,3 m. Z budynku odwadniania osad transportowany jest na halę magazynową układem przenośników ślimakowych i składowany jest na hali (magazynie) do wysokości 2,0 m.

• Zbiornik osadów zmieszanych zagęszczonych

Funkcją nowo wybudowanego zbiornika osadów zmieszanych zagęszczonych jest uśrednienie
i magazynowanie płynnych osadów, kierowanych do procesu fermentacji. Z uwagi na możliwość wydzielania się uciążliwych zapachów, zbiornik został zhermetyzowany - przykryty lekką konstrukcją z laminatu poliestrowo-szklanego. Przykrycie wykonane jest jako samonośne, mocowane do korony zbiornika. Neutralizacja uciążliwych związków zapachowych usuwanych ze zbiornika prowadzona jest w oparciu o technologię filtracji na węglu aktywnym w filtrze odgazów.

• Zamknięte komory fermentacyjne ZKF

Dwie zamknięte komory fermentacyjna ZKF przeznaczone są do fermentacji osadów powstających
w oczyszczalni w wyniku procesów oczyszczania ścieków. W komorach zachodzi proces fermentacji metanowej prowadzony w temperaturze ok. 35-38ºC. Zamknięte komory fermentacyjne mają pojemność czynną 3400 m3 każda. Minimalny czas fermentacji wynosi 25 dób. Osad w każdej
z komór jest mieszany dwuwirnikowym mieszadłem śmigłowym o pionowej osi obrotu Firmy H2O. Mieszadło zapewnia mieszanie osadu w całej objętości komory oraz rozbija powierzchniowo powstający kożuch.

Każda komora ZKF wyposażona jest w instalacje:

 • doprowadzające osad surowy oraz osad przefermentowany,

 • do ujmowania biogazu,

 • do usuwania piany i kondensatu z biogazu,

 • wody technologicznej do gaszenia piany.

• Budynek obsługowy ZKF

W budynku zlokalizowane są trzy układy (linie) urządzeń związane z cyrkulację osadu w obiegu grzewczym. W skład każdej linii wchodzą:

 • wyporowa, rotacyjna pompa osadu,

 • macerator nożowy osadu,

 • przeponowe, spiralne wymienniki ciepła Firmy Alfa – Laval,

 • instalacja ssawna i tłoczna osadu zimnego i ciepłego.

• Zbiornik osadu przefermentowanego

Zbiornik służy do odbioru osadu przefermentowanego, odpływającego w sposób ciągły (lub quasi ciągły) z komór ZKF oraz do jego retencjonowania przed cyklicznie prowadzonym odwodnieniem osadu w stacji odwodnienia i higienizacji osadu. Pojemność zbiornika pozwala na 1-dniową rezerwę osadu (awaryjną) przed odwadnianiem. W zbiorniku następuje również homogenizacja osadu, jego odgazowanie oraz schłodzenie.

• Pompownia wody technologicznej

Pompownia wody technologicznej, tj. oczyszczonych ścieków, wykonana jest jako podziemna komora żelbetowa. Służy ona do przejmowania ścieków oczyszczonych z kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone i wykorzystania ścieków oczyszczonych na cele technologiczne: do płukania taśm zagęszczarek osadu nadmiernego oraz do płukania wirówek odwadniających osad. Ogranicza to zużycie do tych celów wody uzdatnionej.

• Kogeneratorownia

Modernizacja obiektu polegała na instalacji drugiego kogeneratora, o parametrach zbliżonych do istniejącego kogeneratora, na przygotowanym do tego celu stanowisku w budynku kogeneratorowni. Dotychczas eksploatowany był (i jest nadal, zamiennie z nowym kogeneratorem) kogenerator Firmy MDE o parametrach:

• moc elektryczna – 0,37 MW,
• moc cieplna – 0,42 MW.

Drugi kogenerator posiada parametry:

• moc elektryczna – 0,37 MW,
• moc cieplna – 0,426 MW.

 

 

Aktualnie w Oczyszczalni Ścieków prowadzona jest modernizacja obiektów części ściekowej. Zmodernizowane lub wymienione zostaną następujące urządzenia:

1. Komora rozprężna ścieków doprowadzanych do Oczyszczalni – renowacji zostaną poddane ściany, dno i strop komory. Na zastawkach zostaną zamontowane napędy elektryczne. Komora będzie zhermetyzowana, co ograniczy emisję związków odorogennych.

2. Budynek krat – zostanie poddany kompleksowej modernizacji budowlanej polegającej na:

 •  montażu nowej instalacji grzewczo – wentylacyjnej,

 • zakonserwowaniu ścian wewnętrznych wykonanych z cegły klinkierowej,

 • uzupełnienie ubytków w ścianach, sufitach i posadzce,

 • reparacji dachu wraz z uszczelnieniami,

 • malowaniu ścian i sufitów,

 • wymianie stolarki drzwiowej wewnątrz i na zewnątrz wraz z bramami żaluzjowymi,

 • wymianie barierek na barierki ze stali k.o.,

 • wymianę grzejników,

 • wymianę rynien i rur spustowych budynku krat.

W budynku krat, w ciągu technologicznym ścieków, wymienione zostaną na nowe kraty. Zapewnia one zwiększenie ilości wychwytywanych skratek. Kraty wraz z kanałami dopływowymi będą zhermetyzowane, a gazy złowonne kierowane będą na biofiltr wypełniony materiałem biologicznym (włókna korzeni drzew). Skratki i piasek z piaskowników będą gromadzone w hermetycznych kontenerach wykonanych ze stali kwasoodpornej.

3. Piaskowniki – zostaną poddane hermetyzacji, podobnie jak kraty. Gazy złowonne będą kierowane na biofiltr wypełniony materiałem biologicznym. Przed hermetyzacją ściany wewnętrzne i zewnętrzne, piaskowników oraz bieżnie zostaną poddane renowacji.

4. Osadnik wstępny – zostanie zmodernizowany w następującym zakresie:

 • renowacja betonowych ścian wewnętrznych, dna osadnika oraz bieżni,

 • hermetyzacji, polegającej na przykryciu osadnika wstępnego konstrukcją szczelną z tworzyw sztucznych,

 • dezodoryzacji gazów złowonnych z osadnika wstępnego na filtrach wypełnionych materiałem biologicznym (włókna korzeni drzew) z systemem wentylacji wywiewnej oczyszczonego powietrza.

Przed hermetyzacją, istniejący zgarniacz osadu zostanie zastąpiony nowym zgarniaczem osadu ze zgarniaczem ślimakowym części flotujących.

5. Osadniki wtórne radialne – zostaną zmodernizowane w następującym zakresie:

 •  renowacji betonów ścian wewnętrznych, dna oraz bieżni,

 • montażu przepływomierzy (2 szt.) na rurociągach dopływowych do osadników,

 • wymiany zgarniaczy łopatowych na zgarniacza ssawkowe wyposażone w urządzenia do zbierania części pływających

6. Pompownia recyrkulatu zewnętrznego zostanie zmodernizowana w zakresie:

 •  wymiany czterech pomp recyrkulacji zewnętrznej i dwóch pomp osadu nadmiernego,

 •  wymiany zastawek sterowanych ręcznie na zastawki z automatycznym systemem regulacji,

 • wymiany w pompowni istniejących rurociągów tłocznych (Ø 600 mm) stalowych na rurociągi kwasoodporne,

 •  wymiany armatury na rurociągach, tj. zasuw nożowych ręcznych na zasuwy nożowe z napędem elektrycznym,

 •  renowacji betonów ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych, posadzki oraz stropu.

7. Osadnik wtórny podłużny zostanie zmodernizowany w zakresie:

 • montażu na kolektorze odpływowym Ø400 mm przepływomierza ścieków oczyszczonych,

 • modernizacji układu jezdnego zgarniacza, polegającej na montażu układu przeciwpoślizgowego i antyukoszeniowego, w postaci koła zębatego poruszającego się po łańcuchu,

 • wymiany torowiska, po którym porusza się zgarniacz.

8. Zbiornik retencyjny
Planowane zwiększenie godzinowych ilości ścieków dopływających do zbiornika retencyjnego powoduje konieczność zmiany wydajności hydraulicznej układu zasilania i opróżniania zbiornika retencyjnego. W związku z tym zbiornik zostanie zmodernizowany w zakresie:

 • zwiększenia przepustowości hydraulicznej zbiornika retencyjnego, poprzez wymianę rurociągu zasilającego zbiornik   Ø300 mm na rurociąg Ø500 mm,

 •  wymiany pompy o wydajności 100 m3/h na rurociągu tłocznym Ø250 do opróżniania zbiornika, na pompę o wydajności 500m3/h,

 • montażu przepływomierzy na rurociągach dopływowym i odpływowym ze zbiornika.

Wiesława Radko
Radosław Kasperski

 

  PWiK