http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

   OPIS            SCHEMAT  

 

 

W IV kwartale 2014 r. rozpoczął się rozruch technologiczny przebudowanych lub zmodernizowanych w latach 2013 –
2014 obiektów i urządzeń części osadowej, w której
funkcjonują technologicznie następujące obiekty:


Budynek zagęszczania osadu nadmiernego – obiekt nr 13
 


Budynek zmodernizowany w zakresie budowlanym oraz technologicznym. W budynku funkcjonują instalacje do:

 • zagęszczania osadu nadmiernego wraz z automatyczną stacją dawkowania polielektrolitu,

 • zezintegracji ultradźwiękowej osadu.


Zagęszczacz osadu wstępnego – obiekt nr 22

Zagęszczacz, z uwagi na wydzielające się uciążliwe zapachy został poddany hermetyzacji i dezodoryzacji – przykryto go lekką konstrukcją z laminatu poliestrowo - szklanego, która jest wykonana w układzie przykrycia obrotowego powiązanego z konstrukcją zgarniacza i pomostu obrotowego. Powstające odory wewnątrz zbiornika kierowane są do filtra odgazów.
   

Filtr odgazów - obiekty 30

Urządzenia skutecznie usuwają szeroką gamę lotnych związków organicznych oraz gazy odorotwórcze, takie jak siarkowodór i amoniak.

Pompownia osadów zagęszczonych – obiekt nr 14 

Pompownię zmodernizowano i dostosowano do pracy pomp obsługujących technologię osadową
i ściekową. Zainstalowano:
 

 • pompy osadowe, 

 • pompy ścieków dowożonych i powrotnych wewnętrznych odcieków technologicznych, 

 • dwie pompy w wykonaniu suchym,

 • uruchamianych w przypadku napływu dużych ilości ścieków,

 • przewody tłoczne dla układu pomp osadowych oraz ściekowych wraz z armaturą odcinającą i pomiarową,

 • mieszadła wolnoobrotowe, które wyeliminują zaleganie zawiesin na dnie zbiornika pompowni w części ściekowej.

Z uwagi na wydzielające się uciążliwe zapachy, komory pompowni – ściekowa i osadowa, zostały zhermetyzowane lekką konstrukcją z laminatu poliestrowo-szklanego. Powietrze wyprowadzone znad lustra osadów i ścieków kierowane jest do oczyszczenia na instalacji dezodoryzacji.

Budynek odwadniania i higienizacji osadu – obiekt nr 31 

Budynek odwadniania osadu składa się z części osadowej, hali wywozu osadu,  rozdzielni elektrycznej oraz części socjalnej.W części osadowej zlokalizowana jest instalacja odwadniania i higienizacji osadu, z dwiema wirówkami Alfa – Laval oraz instalacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu. Odwodniony osad układem przenośników ślimakowych podawany jest do instalacji higienizacji osadu wapnem. Zhigienizowany osad jest transportowany przenośnikami ślimakowymi do wydzielonej hali wywozu osadu, gdzie trafia do naczep transportowych. Znajdujący się w budynku odwadnia i higienizacji osadu układ przenośników pozwala również kierować zhigienizowany osad do magazynu osadu odwodnionego (obiekt 39).   

Magazyn osadu odwodnionego – obiekt nr 39 

Magazyn osadów odwodnionych to hala o wymiarach w rzucie ok. 66 m x 24 m i wysokości w części środkowej ok. 6,3 m. Z budynku odwadniania osad transportowany jest na halę magazynową układem przenośników ślimakowych
i składowany jest na hali (magazynie) do wysokości 2,0 m.

Zbiornik osadów zmieszanych zagęszczonych – obiekt nr 29

Funkcją nowo wybudowanego zbiornika osadów zmieszanych zagęszczonych jest uśrednienie
i magazynowanie płynnych osadów, kierowanych do procesu fermentacji. Z uwagi na możliwość wydzielania się uciążliwych zapachów, zbiornik został zhermetyzowany - przykryty lekką konstrukcją z laminatu poliestrowo-szklanego. Przykrycie wykonane jest jako samonośne, mocowane do korony zbiornika. Neutralizacja uciążliwych związków zapachowych usuwanych ze zbiornika prowadzona jest w oparciu o technologię filtracji na węglu aktywnym w filtrze odgazów.
 
·        

Zamknięte komory fermentacyjne ZKF – obiekty 32 A i 32 B

Dwie zamknięte komory fermentacyjna ZKFprzeznaczone są do fermentacji osadów powstających
w oczyszczalni w wyniku procesów oczyszczania ścieków.
W komorach zachodzi proces fermentacji metanowej prowadzony w temperaturze ok. 35-38ºC. Zamknięte komory fermentacyjne mają pojemność czynną 3400 m3 każda. Minimalny czas fermentacji wynosi 25 dób. Osad w każdej z komór jest mieszany dwuwirnikowym mieszadłem śmigłowym o pionowej osi obrotu Firmy H2O. Mieszadło
zapewnia mieszanie osadu w całej objętości komory oraz rozbija powierzchniowo powstający kożuch. 

Każda komora ZKF wyposażona jest w instalacje:

 • technologiczne doprowadzające osad surowy oraz osad przefermentowany,

 • do ujmowania biogazu,

 • do usuwania piany i kondensatu z biogazu,

 • wody technologicznej do gaszenia piany.

Budynek obsługowy ZKF – obiekt 33

W budynku zlokalizowane są trzy układy (linie) urządzeń związane z cyrkulację osadu w obiegu grzewczym.
W skład każdej linii wchodzą:

 • wyporowa, rotacyjna pompa osadu,

 • macerator nożowy osadu,

 • przeponowe, spiralne wymienniki ciepła Firmy Alfa – Laval,

 • instalacja ssawna i tłoczna osadu zimnego i ciepłego.

Zbiornik osadu przefermentowanego – obiekt nr 34

Zbiornik służy do odbioru osadu przefermentowanego, odpływającego w sposób ciągły (lub quasi ciągły) z komór ZKF i do jego retencjonowania przed cyklicznie prowadzonym odwodnieniem osadu w stacji odwodnienia i higienizacji osadu (ob. 31). Pojemność zbiornika pozwala na 1-dniowa rezerwę osadu (awaryjną) przed odwadnianiem. W zbiorniku następuje również homogenizowanie składu osadu, jego odgazowanie oraz schłodzenie.

Pompownia wody technologicznej – obiekt nr 40

Pompownia wody technologicznej tj. oczyszczonych ścieków wykonana jako podziemna komora żelbetowa. Służy ona do przejmowania ścieków oczyszczonych z kolektora odprowadzającego ścieki  oczyszczone i wykorzystania ścieków oczyszczonych na cele technologiczne: do płukania taśm zagęszczarek osadu nadmiernego oraz do płukania wirówek odwadniających osad. Ograniczy to zużycie do tych celów wody uzdatnionej.

Kogeneratorownia – obiekt nr 28

Modernizacja obiektu polegała na instalacji drugiego kogeneratora, o parametrach zbliżonych do istniejącego kogeneratora na przygotowanym do tego celu stanowisku w budynku kogeneratorowni.

Dotychczas eksploatowany był (i jest nadal, zamiennie z nowym kogeneratorem)  kogenerator firmy MDE o parametrach:

 • moc elektryczna – 0,37 MW,

 • moc cieplna – 0,42 MW.

Drugi kogenerator posiada parametry:

 • moc elektryczna – 0,37 MW,

 • moc cieplna – 0,426 MW.

Zdjecie

 

 

 

Wiesława Radko

Radosław Kasperski

 

 

 

 

 

  PWiK