http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

PROCEDURA WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY

W ZWIĄZKU Z ZADŁUŻENIEM

 

          Na postawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. 2006r., nr 123, poz. 858)  przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

 

O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Spółka jest zobowiązana powiadomić:

 • powiatowego inspektora sanitarnego,

 • wójta ( burmistrza, prezydenta miasta),

na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

 

W przypadku odcięcia dostawy wody, w związku z zadłużeniem PWiK Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. udostępnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez  ludzi dla poszczególnych miejscowości w Gminach:

 • Gorzów Wlkp.

  • SUW Centralny,ul.Kosynierów Gdyńskich 47,

  • SUW Siedlice,ul. Żytnia,

 •  Baczyna,

  • SUW Centralny,ul.Kosynierów Gdyńskich 47,

 • Bogdaniec,

  • SUW Centralny,ul.Kosynierów Gdyńskich 47,

 • Santok,

  • SUW Centralny,ul.Kosynierów Gdyńskich 47,

 • Deszczno,

  • SUW Siedlice,ul. Żytnia,

 • Kłodawa,

  • ZW Zdrój przy Urzędzie Gminy Kłodawa.

Pobór wody z zastępczych punktów następuje w godz. od 700  do 1500. Przywrócenie dostawy wody następuje po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z ustawowymi odsetkami oraz uiszczeniu opłaty za ponowne podłączenie do sieci wodociągowej.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy na dostawę wody  przywrócenie świadczenia usług nastąpi po uregulowaniu powyższych należności oraz po spisaniu nowej umowy.

 

Powyższa procedura obowiązuje również w przypadku zaległości z tytułu odprowadzanych ścieków.

 

PWiK   BOK