http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 
     

 

                                                                    

                                                                   

 

Projekt pn. „Uzupełnienie systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawa efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp."

 • Wartość Projektu: 60.068.945,97 zł netto

 • Wydatki kwalifikowane: 36.652.646,14 zł netto

 • Wkład własny: 28.914.196,76 zł netto

 • Wartość dofinansowania ze środków POIiŚ: 31.154.749,21

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

                                                                   

Cele Projektu
polepszenie jakości wody i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej poprzez wymianę zdekapitalizowanych odcinków sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Gorzów Wlkp.,

 • redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych w drodze modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp.,

 • zapewnienie niezmienności parametrów ścieków oczyszczonych i poprawa efektywności energetycznej w oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię konwencjonalną Stacji Uzdatniania Wody Siedlice w Gorzowie Wlkp. w drodze zastosowania nowoczesnych technologii, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

                                                                     

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

 • modernizację oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. w zakresie wymiany dmuchaw technologicznych oraz automatyzacji procesów,

 • budowę ok 9,85 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wylotowej, Skrajnej i Deszczowej w Gorzowie Wlkp. oraz ulicy Wylotowej w miejscowości Osiedle Poznańskie, Gmina Deszczno,

 • modernizację ok 10,56 km sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie średnic Ø1500 – Ø200,

 • wymianę ok 4,59 km sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej, Walczaka, Fabrycznej i Towarowej,

 • Budowę farmy fotowoltaicznej (ok 0,7 MW) na terenie stacji uzdatniania wody „Siedlice”.
   

                                                                     

Ważne adresy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
www.pwikgo.pl
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl
 
Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
 
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych
www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci
 
Kontakt
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 59 50
fax. 95 728 59 55 
e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
 

 

 

PWiK