http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 

 

SPIS OGŁOSZEŃ:


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie o zmianie taryfy w 2016r na obszarze MG-6

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ogłasza

 

zgodnie z Uchwałą nr XII/29/2015 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 14 grudnia 2015r

 

wprowadza się:

 

1) z dniem 16 stycznia 2016r.

na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Bogdaniec, Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 16.01.2016r. do dnia 15.01.2017r.

 

2) z dniem 07 lutego 2016r.

na obszarze gminy Kłodawa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 07.02.2016r. do dnia 06.02.2017r.

 

Taryfa – zestawienie cen i stawek.

 

1. Cena za dostarczanie 1m3 wody:

  • gospodarstwa domowe i inni  4,39 zł netto

  •  przemysł                                  4,61 zł netto

2. Cena za odprowadzanie i oczyszczanie 1m3 ścieków:

  • gospodarstwa domowe i inni   6,35 zł netto

  • przemysł                               6,35 zł netto 

3. Stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za okres rozliczeniowy wynosi:

 

Rodzaj opłaty abonamentowej Odbiorcy wody Stawka opłaty w zł Okres rozliczeniowy 
zgodnie z umową
A I gospodarstwa domowe, mały przemysł i inni odbiorcy 10,47 2 miesiące
A II spółdzielnie mieszkaniowe, ADM-y, wspólnoty mieszkaniowe 6,63 - 3 miesiące,
fakturowanie miesięczne
A III odbiorcy w budynku wielolokalowym 10,47 3 miesiące
A IV gospodarstwa domowe i inni odbiorcy rozliczani wg norm zużycia wody (ryczałt) 4,71 2 miesiące
A V duży przemysł (zużycie wody powyżej 200m3)
10,47 1 miesiąc

 

 

4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

  1. w granicach miasta Gorzowa Wlkp.  69,72 zł netto
  2. na terenie Gmin ościennych              79,72 zł netto

5. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie:

 

Lp.

Wskaźnik

Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg netto

1.

ChZT

1,86

2.

BZT5

5,22

3.

Zawiesina ogólna

4,13

4.

Azot ogólny

18,36

5.

Chlorki

3,43

6.

Ekstrat eterowy

28,67

7.

Detergenty anionowe

227,65

8.

Fosfor ogólny

146,94

9.

Siarczany

2,75

                       

6.  Do cen i opłat należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce na dzień powstania obowiązku podatkowego.

    Jednocześnie informujemy wszystkich odbiorców, że rozliczenie zużytej wody i odprowadzanych ścieków według cen 2015r. dokonane zostanie w sposób proporcjonalny do upływu czasu.

     Odbiorcy, którzy dokonają odczytu licznika na dzień 15.01.2016r. ( dotyczy Miasta Gorzowa, Gminy Deszczno, Gminy Bogdaniec, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn) lub 06.02.2016r. (dotyczy Gminy Kłodawa) i zgłoszą go w terminie 7 dni w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Śląskiej 95 pisemnie lub telefonicznie pod nr tel. 95 7335 540 (541,542) zostaną rozliczeni wg faktycznych wskazań licznika.

 

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

  PWiK