http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 

 

SPIS OGŁOSZEŃ:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Szanowni odbiorcy PWiK Sp. z o.o.

 

24 GRUDNIA  2015r. – Biura PWiK Sp. z o.o. nieczynne.

        Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku, 24 grudnia 2015r. wyznaczony został pracownikom jako dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę 26 grudnia br. Pracują służby dyżurne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Dostępni będziemy dla Państwa w kolejne dni robocze.
                                                                                                                          Zarząd PWiK Sp. z o.o.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.poszukuje osób i podmiotów gospodarczych zainteresowanych odbiorem oraz przyrodniczym

zagospodarowaniem ustabilizowanych, odwodnionych komunalnych osadów ściekowych.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie swoich propozycji, określając m.in. proponowane wynagrodzenie oraz sposób zagospodarowania osadów ściekowych, w formie pisemnej w sekretariacie PWiK Sp. z o.o.
przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „odbiór osadów” lub przesłanie ich drogą elektroniczną na adres e-mail: w.radko@pwikgo.pl

 

Ogólne wymagania, które muszą zostać spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ściekowych zawarte są w załączniku warunki przyrodniczego stosowania osadów ściekowych.

 

Na ewentualne pytania odpowie Specjalista ds. gospodarki osadami tel. (095) 728-59-66.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Jego treść służy wyłącznie rozeznaniu rynku i zebraniu informacji.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.


poszukuje gruntów  do wydzierżawienia o powierzchni od około 30 ha
w celu przyrodniczego zagospodarowania ustabilizowanych, odwodnionych komunalnych osadów

ściekowych. Okres dzierżawy przewidywany jest na nie mniej  niż 3 lata.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie swoich propozycji, określając  m.in. proponowane wynagrodzenie, powierzchnię gruntów, oraz ich lokalizację, w formie pisemnej w sekretariacie PWiK Sp. z o.o.  przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47,

66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „dzierżawa gruntów” lub przesłanie ich drogą elektroniczną na adres e-mail: w.radko@pwikgo.pl

 

Ogólne wymagania jakie muszą zostać spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ściekowych zawarte są w załączniku warunki przyrodniczego stosowania osadów ściekowych.

 

Na ewentualne pytania odpowie Specjalista ds. gospodarki osadami tel. (095) 728-59-66.

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Jego treść służy wyłącznie  rozeznaniu rynku i zebraniu informacji.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

na podstawie rozdziału 5 art 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r nr 123 poz. 858 z późn. zmianami

wprowadza się:

 

1) z dniem 16 stycznia 2015r.

na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp., Gminy Bogdaniec, Gminy Deszczno, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 16.01.2015r. do dnia 15.01.2016r.

 

2) z dniem 07 lutego 2015r.

na obszarze gminy Kłodawa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. od dnia 07.02.2015r. do dnia 06.02.2016r.

 

Taryfa – zestawienie cen i stawek.

 

1. Cena za dostarczanie 1m3 wody:

  • gospodarstwa domowe i inni  4,26 zł netto

  •  przemysł                                 4,48 zł netto

2. Cena za odprowadzanie i oczyszczanie 1m3 ścieków:

  • gospodarstwa domowe i inni   6,07 zł netto

  • przemysł                                   6,07 zł netto 

3. Stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za okres rozliczeniowy wynosi:

 

Rodzaj opłaty abonamentowej Odbiorcy wody Stawka opłaty w zł Okres rozliczeniowy
zgodnie z umową
A I gospodarstwa domowe, mały przemysł i inni odbiorcy 11,17 2 miesiące
A II spółdzielnie mieszkaniowe, ADM-y, wspólnoty mieszkaniowe 6,94 - 3 miesiące,
fakturowanie miesięczne
A III odbiorcy w budynku wielolokalowym 11,17 3 miesiące
A IV gospodarstwa domowe i inni odbiorcy rozliczani wg norm zużycia wody (ryczałt) 4,83 2 miesiące
A V duży przemysł (zużycie wody powyżej 200m3)
11,17 1 miesiąc

 

 

4. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

  1. w granicach miasta Gorzowa Wlkp.  66,15 zł netto
  2. na terenie Gmin ościennych              74,25 zł netto

5. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie:

 

Lp.

Wskaźnik

Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg netto

1.

ChZT

1,51

2.

BZT5

4,09

3.

Zawiesina ogólna

3,37

4.

Azot ogólny

16,25

5.

Chlorki

2,07

6.

Ekstrat eterowy

20,51

7.

Detergenty anionowe

184,75

8.

Fosfor ogólny

134,43

9.

Siarczany

1,58

                       

Do cen i opłat należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce na dzień powstania obowiązku podatkowego.

    Jednocześnie informujemy wszystkich odbiorców, że rozliczenie zużytej wody i odprowadzanych ścieków według cen 2014r. dokonane zostanie w sposób proporcjonalny do upływu czasu.

     Odbiorcy, którzy dokonają odczytu licznika na dzień 15.01.2015r. ( dotyczy Miasta Gorzowa, Gminy Deszczno, Gminy Bogdaniec, Gminy Santok, Gminy Lubiszyn) lub 06.02.2015r. (dotyczy Gminy Kłodawa) i zgłoszą go w terminie 7 dni w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Śląskiej 95 pisemnie lub telefonicznie pod nr tel. 95 7335 540 (541,542) zostaną rozliczeni wg faktycznych wskazań licznika.

 

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

  PWiK