http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

 

PORADNIK DLA KLIENTÓW PWIK SP. Z O.O.

 

Jeżeli zamierzają Państwo doprowadzić wodę do swojej nieruchomości lub odprowadzić ścieki należy wykonać następujące czynności:

 

 

 

1. UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE ORAZ PROMESĘ.

 

2. UZGODNIĆ PROJEKT TECHNICZNY / DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ PRZYŁĄCZA LUB SIECI WODOCIĄDOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ.

3. DOKONAĆ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ.

 

4.DOKONAĆ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO (PRZED ZASYPANIEM) PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO  I/LUB 

   KANALIZACYJNEGO.

5. DOKONAĆ ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO  I/LUB  KANALIZACYJNEGO.

6. MONTAŻ WODOMIERZA – PODWODOMIERZA DO CELÓW OGRODOWYCH.

 

 

7. OKREŚLENIE ZASAD FINANSOWANIA BUDOWY FRAGMENTÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ.

UWAGA:

POSIADACZE KARTY PROGRAMU „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Rodziny wielodzietne posiadające „Kartę Dużej Rodziny” wydaną przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. mogą korzystać z ulg i zniżek:

Zmniejszenie o 15 % ceny brutto na następujące usługi świadczone przez PWiK Sp. z o.o.:

 • Montaż podwodomierza ( materiały zleceniodawcy),

 • Montaż podwodomierza ( materiały wykonawcy),

 • Plombowanie wodomierza z zamknięciem i otwarciem dopływu wody,

 • Ponowne plombowanie wodomierza,

 • Zamkniecie oraz otwarcie dopływu wody na wniosek odbiorcy,

 • Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego,

 • Ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego,

 • Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego,

 • Praca samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego mycia kanałów.


1. UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE ORAZ PROMESĘ.

W tym celu, prosimy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta  PWiK Sp. z o.o. ul. Śląska 95, tel.  95 733-55-40 do 42 następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych ze wskazaniem:

 • rodzaju działalności ( w przypadku firm),

 • zapotrzebowania wody i odprowadzania ścieków.

 1. Klient może dołączyć celem dokładnego wskazania sieci wod.-kan. dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. Mapa winna obejmować zaznaczoną Pana(i) działkę, pobliskie sieci wodno-kanalizacyjne (w sytuacjach, gdy nie ma możliwości uzyskania map w skali 1:500 dopuszcza się mapy w skali 1:1000).

Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wydaje „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.

 

2. UZGODNIĆ PROJEKT TECHNICZNY / DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ PRZYŁĄCZY LUB SIECI WODOCIĄDOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ.

 1. W Biurze Obsługi Klienta PWiK Sp. z o.o. ul. Śląska 95, tel.  95 733-55-40 do 42 składają Państwo wraz z pismem przewodnim minimum dwa egzemplarze Projektu  Technicznego /Dokumentacji Projektowej  wykonanej na podstawie  otrzymanych warunków technicznych przyłączenia.

 2. Projekt Techniczny / Dokumentacja Projektowa przyłącza - opracowanie zgodnie z art. 29a Prawa budowlanego, czyli sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  Termin uzgodnienia: do 21 dni od daty złożenia do PWiK Spółka z o.o. Projektów Technicznych.

3. DOKONAĆ PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ.

 

Należy zgłosić się z uzgodnionym Projektem Technicznym do Biura Obsługi Klienta PWiK Sp. z o.o. ul. Śląska 95, tel. 95 733-55-40 do 42 w celu złożenia zlecenia lub spisania umowy o przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej -druk do pobrania

Roboty na czynnych sieciach wodociągowych będących w eksploatacji PWiK Sp. z o.o., w trakcie których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną, wykonywane są tylko przez PWiK Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

 

Podłączenia kanalizacji zlecają Państwo wybranemu wykonawcy.

Montaż i zaplombowanie wodomierza następuje po odbiorze technicznym przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz spisaniu stosownej umowy - Biuro Obsługi Klienta  PWiK Sp. z o.o.  ul. Śląska 95, tel.  95 733-55-40 do 42


UWAGA:

Obowiązkowa jest legalizacja wodomierzy domowych i przemysłowych po 5 latach użytkowania.
Legalizacji wodomierzy głównych dokonuje PWiK Sp. z o.o. na swój koszt.

 

4. DOKONAĆ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO (PRZED ZASYPANIEM) PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO  I/LUB KANALIZACYJNEGO.

Przed zasypaniem wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zgłaszają Państwo w Biurze Obsługi Klienta  PWiK Sp. z o.o. ul. Śląska 95, tel.  95 733-55-40 do 42 przyłącze do odbioru częściowego.
PWiK Sp. z o.o. zaleca, aby dla wykonanych przewodów wod.-kan. przed ich zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.14 wraz z późn. zm.) oraz §19 ÷ §21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.133 wraz z późn. zm.). Przypadki braku inwentaryzacji geodezyjnej zostaną zgłoszone do stosownych organów administracji architektoniczno-budowlanej lub geodezji i katastru.
W celu sprawnego przeprowadzenia odbioru przyłącza zaleca się, aby dostarczyć do wglądu szkic geodezyjny / inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza. Pracownik PWiK Sp. z o.o.  sprawdza przyłącze pod względem technicznym oraz pod względem zgodności wykonania z Projektem Technicznym. Po spełnieniu w/w warunków otrzymują Państwo protokół odbioru technicznego - częściowego oraz spisują Państwo stosowną umowę, po której zostaje montowany wodomierz i dostawa wody.

5. DOKONAĆ ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO  I/LUB  KANALIZACYJNEGO.


Po wykonaniu w budynku wewnętrznej instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zgłaszają Państwo przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne do odbioru końcowego w Biurze Obsługi Klienta  PWiK Sp. z o.o. ul. Śląska 95, tel. 095 733-55-40 do 42 wypełniając zgłoszenie odbioru. Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru nie dłuższy niż 7 dni po dacie zgłoszenia. Pracownik PWiK Sp. z o.o.  sprawdza przyłącza pod względem włączenia do instalacji  wewnętrznej oraz zgodności wykonania z Projektem Technicznym.

Po spełnieniu w/w warunków, uprawniony pracownik PWiK Spółka z o.o. wystawia protokół odbioru technicznego - końcowego. Protokół ten jest niezbędny do odbioru budynku przez stosowny organ nadzoru budowlanego.

 

Przed dokonaniem czynności odbioru przyłącza zaleca się wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.14 wraz z późn. zm.) oraz §19 ÷ §21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.133 wraz z późn. zm.). Przypadki braku inwentaryzacji geodezyjnej zostaną zgłoszone do stosownych organów administracji architektoniczno-budowlanej lub geodezji i katastru.
Przyłącze przed jego odbiorem należy przepłukać i zdezynfekować. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania powyższych czynności jest wynik badania bakteriologicznego. Zalecamy, aby wykonać badania bakteriologiczne zaraz po wyczyszczeniu i przepłukaniu przyłącza.
Ponadto przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego należy:

 • oznakować zgodnie z normą PN-86-B-09700 zamontowane uzbrojenie podziemne - tabliczką informacyjną,

 • zamontować za zaworem głównym, za wodomierzem zawór zwrotny „antyskażeniowy".

 • utwardzić teren wokół skrzynki na nawiertce wodociągowej 50cm x 50cm gotowym elementem betonowym.

 

 

UWAGA:

Na etapie odbioru końcowego, jak również przed zasypaniem zastrzega się możliwość dokonywania sprawdzeń drożności, szczelności itp. wykonanych połączeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

 


6. MONTAŻ WODOMIERZA – PODWODOMIERZA DO CELÓW OGRODOWYCH.

 

W Biurze Obsługi Klienta PWiK Spółka z o.o., ul. Śląska 95 mogą Państwo otrzymać Instrukcję dotyczącą montażu podwodomierza oraz zasad rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego. Wypełniają Państwo wniosek o wyrażenie zgody przez PWiK Sp. z o.o. na montaż podwodomierza oraz dokonują Państwo opłaty w kasie przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym cennikiem w PWiK Sp. z o.o.


Po wykonaniu montażu podwodomierza należy zgłosić go do odbioru i zaplombowania w Biurze Obsługi Klienta tel. 95 733-55-40 do 42 oraz podpisać załącznik do obowiązującej umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Rozliczanie ilości wody, która nie trafiła do kanalizacji sanitarnej nastąpi po zgłoszeniu odczytu. Podwodomierz musi posiadać ważną legalizację.


Wskazania podwodomierza, są podstawą do rozliczeń kiedy spełniają wymagania metrologiczne. Muszą mieć ważną
i nienaruszoną cechę legalizacyjną.
Okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat.

Wymiana podwodomierzy, w związku z legalizacją ponowną powinna nastąpić nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji.

 


7. OKREŚLENIE ZASAD FINANSOWANIA BUDOWY FRAGMENTÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ.

Istnieje możliwość finansowania  budowy fragmentów sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w pasach drogowych, przez PWiK Sp. z o.o. Klienci PWiK Sp. z o.o. zainteresowani finansowaniem budowy powyższych fragmentów przewodów  przez przedsiębiorstwo powinni:

 • złożyć w Biurze Obsługi Klienta wniosek o określenie zasad finansowania budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej,

 • do wniosku należy dołączyć kopię uzgodnionej w PWiK Sp. z o.o. dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim szczegółowym oraz niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami i zgłoszeniami,

 • podpisać porozumienie przygotowane po zweryfikowaniu wniosku przez PWiK Sp. z o.o. Warunkiem rozbudowy sieci wodociągowej jest zapewnienie stałego poboru wody wynikającego z potrzeb socjalnych zamieszkujących budynek ludzi.

Powyższe dotyczy tylko odcinków przewodów będących fragmentami uzgodnionych w PWiK Sp. z o.o. podłączeń do budynków.

 

PWiK   BOK