http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY 

 

Poradnik dla Klienta

 

Poniżej prezentujemy co należy zrobić, aby podłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należących
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Krok 1

Należy złożyć Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (dalej Wniosek o Warunki) w Biurze Obsługi Klienta na ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp. (BOK) Wniosek można pobrać ze strony www.pwik.gorzow.pl w zakładce "Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania" lub bezpośrednio w BOK. Do Wniosku dołącza się plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

   

Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Przykład nr 1 załącznika mapowego do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wodomierz zlokalizowany w studni wodomierzowej.

Przykład nr 2 załącznika mapowego do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wodomierz zlokalizowany wewnątrz budynku.
  

 

Oznacza to, że można samemu zaprojektować i narysować trasę przyłącza od sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej do budynku. Można zlecić to również wykwalifikowanym projektantom lub architektom. Nie ma potrzeby przedkładania do PWiK projektu budowlanego przyłącza celem jego uzgodnienia. Wystarczy jedynie Wniosek o Warunki i plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z narysowanym przyłączem. Na stronie www.pwik.gorzow.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta znajdą Państwo materiał pomocniczy pn.: "Wytyczne do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej", które zawierają wszelkie niezbędne informacje jak zaprojektować i wybudować przyłącze.
     Zalecamy, aby plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, czyli załącznik mapowy do Wniosku o Warunki, wykonać na aktualnej mapie zasadniczej, którą można nabyć w zależności od położenia swojej działki, w Urzędzie Miasta, w Wydziale Geodezji i Katastru, ul. Jagiellończyka 10 lub w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Kartografii, ul. J.Pankiewicza 5-7 w Gorzowie Wlkp.
     Zgodnie z Prawem budowanym (Dz. U. 2019 r. poz.1186 z późn.zm) art. 29a ust.1 oraz Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 wraz z późn. zm.) art.7 ust.6 Podmiot ubiegający się o włączenie, winien sporządzić plan sytuacyjny, uwzględniający Warunki, na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stąd zalecamy aby już przy Wniosku o Warunki wykonać załącznik mapowy właśnie na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

W określonym terminie tj. 21 dni dla domków jednorodzinnych lub 45 dni dla pozostałych przypadków, w odpowiedzi na Wniosek o Warunki, po pozytywnym jego rozpatrzeniu, gdy są spełnione możliwości techniczne i formalno-prawne, zostanie wydany Państwu dokument pn. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (Warunki).

Krok 2

Przed wykonaniem przyłącza/y należy wraz z Warunkami udać się do BOK w celu zawarcia umowy o przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Umowa ta reguluje warunki i termin włączenia do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz montaż wodomierza.
PWiK dokonuje podłączenia przyłącza do sieci wodociągowej po przygotowaniu:miejsca do wykonania montażu nawiertki (przygotowanie wykopu), przyłącza wodociągowego wykonanego zgodnie z Warunkami (ułożeniu rury) i podejścia pod montaż wodomierza. Nawiertka jest to element montowany na sieci wodociągowej, który łączy przyłącze z siecią. Zawiera ona zasuwę z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu i umożliwia otwarcie lub zamkniecie dopływu wody.
Podejście pod wodomierz to jest tzw. konsola wodomierzowa, którą można nabyć np. w hurtowni lub sklepie instalacyjnym.

Rys.1. Schemat montażu wodomierza.

 


Krok 3

Należy wykonać przyłącze na własny koszt i ryzyko przy zachowaniu warunków określonych w "Wytycznych do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej". Wytyczne znajdują się na stronie internetowej http://www.pwik.gorzow.pl/ w zakładce Biuro Obsługi Klienta oraz są dostępne w Biurze Obsługi Klienta na ul. Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp.

Prosimy pamiętać, aby we własnym zakresie ustalić właścicieli działek, w których przyłącze będzie zlokalizowane, a następnie uregulować możliwość korzystania z nich, czyli uzyskać prawo dysponowania terenem na cele budowlane. W przypadku dróg publicznych należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą drogi lokalizację przyłącza i uzyskać pisemną jego zgodę na budowę przyłącza. Uzgodnienie lokalizacji przyłącza w pasie drogowym jest z kolei niezbędne do tego, aby złożyć wniosek o zajęcie pasa ruchu drogowego celem wykonania w nim robót budowlanych.
Stosowny wniosek znajdziecie Państwo np. na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (link do wniosków poniżej). Są to wnioski dotyczące pasów drogowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Analogicznie postępuje się w przypadku dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – tych wniosków należy szukać na stronach internetowych tych urzędów lub bezpośrednio w nich.

1)  UZGODNIENIE LOKALIZACJI W DRODZE
Przed rozpoczęciem budowy przyłącza w pasie drogowym należy złożyć niżej wskazany wniosek w Urzędzie Miasta i uzyskać, drogą decyzji, zgodę:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ w zakładce JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ/RODZAJE SPRAW/DROGI/Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2) ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT
Na czas prowadzenia robót (mając już zgodę na lokalizację przyłącza w pasie drogowym) należy złożyć w Urzędzie Miasta:
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ w zakładce JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ/RODZAJE SPRAW/DROGI/Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
3) OPŁATA ZA UMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA W PASIE DROGOWYM PO JEGO WYBUDOWANIU
Po wybudowaniu przyłącza należy złożyć w Urzędzie Miasta:
Wniosek o Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ w zakładce JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ/RODZAJE SPRAW/DROGI/Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Zalecamy, aby zlecić budowę przyłącza wykwalifikowanym wykonawcom.

Krok 4

Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza. Prace geodezyjne trzeba zlecić dowolnemu geodecie.

Krok 5

Po wykonaniu przyłącza i przed jego zasypaniem należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta przyłącze do odbioru. Odbiór przyłącza odbywa się w miejscu jego wybudowania i polega na sprawdzeniu jego wykonania zgodnie z Warunkami. Przy odbiorze należy okazać Warunki, co umożliwi sprawną procedurę odbiorową. Odbiór kończy się spisaniem stosownego protokołu.

Krok 6

W Biurze Obsługi Klienta podpisać umowę na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz umówić się na montaż wodomierza.

Co w przypadku gdy nie dostanę zapewnienia dostaw wody i/lub odbioru ścieków lub odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej np. z powodu braku sieci w pobliżu mojej działki?

PWiK Sp. z o.o. jest zobowiązane przede wszystkim realizować zadania z Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, co wynika z art.15 ust.1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 wraz z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 wraz z późn. Zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, co w szczególności obejmuje sprawy  zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Zasadnym jest, aby powziąć informację, we własnej gminie, o jej planach w zakresie budowy sieci i/lub możliwości zapewnienia finansowania takiego przedsięwzięcia.
Jednocześnie PWiK Sp. z o.o. realizuje roczne plany inwestycyjne, które są odpowiedzią na bieżące potrzeby wynikające np. z remontów dróg, rozwoju mieszkalnictwa. W ramach tych rocznych planów jest zadanie pn. wykupy i porozumienia realizowane w zakresie aktualnych możliwości finansowych Spółki. Na tej podstawie istnieje możliwość finansowania przez PWiK budowy fragmentów sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, które są niezbędne do podłączenia nieruchomości. Kwestię finansowania reguluje umowa przedwstępna (etap projektowy) oraz porozumienie (etap budowy). Zaznaczamy, że każdy przypadek może być inny i wymaga indywidualnej analizy w zakresie możliwości zapewnienia finansowania budowy sieci. Warunkiem koniecznym rozbudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie stałego poboru wody i odprowadzania ścieków wynikających z potrzeb socjalnych lub innych, czyli sieci te muszą być wybudowane na potrzeby odbiorców naszych usług.Zainteresowanych tym rozwiązaniem prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Co muszę zrobić aby założyć podlicznik ogrodowy (podwodomierz) ?

Poniżej przedstawiono sposób montażu wodomierza dodatkowego (podwodomierza ogrodowego) do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej oraz zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku wody bezpowrotnie zużytej.

Podstawa prawna:

Informujemy, że w oparciu o art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz.2028 wraz z późn. zm.), istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku pobrania wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie ogrodu, trawnika), pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej, pobranej, ilości takiej wody. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym wodomierzem (podwodomierzem). 

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:

 • należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podwodomierz wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,

 • podwodomierz ogrodowy winien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu przy kranie czerpalnym,

 • na odcinku instalacji od podwodomierza ogrodowego do punktu czerpalnego nie można stosować łączników śrubunkowych, trójników zaślepionych i przewodów giętkich,

 • podwodomierz bezwzględnie musi posiadać ważną legalizację,

 • wielkość i parametry podwodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia wody i wydajności przyłącza,

 • podwodomierz należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz dokumentacją techniczno

 • ruchową podaną przez producenta tego podwodomierza,

 • dostęp do podwodomierza ogrodowego powinien być swobodny i bezpieczny,

 • woda pobrana za podwodomierzem ogrodowym może być przeznaczona tylko do podlewania ogrodu i/lub trawnika.
   

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza,
ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje Odbiorca na własny koszt.
 

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do PWiK Sp. z o.o. z wnioskiem (do pobrania: druki i wnioski ) o odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego (podwodomierza). Po złożeniu wniosku, w uzgodnionym terminie pracownicy PWiK Sp. z o.o. dokonają sprawdzenia poprawności montażu podwodomierza, oraz zaplombują elementy złączne (śrubunki) odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. 

Odczyty wodomierza dodatkowego (podwodomierza ogrodowego) odbywają się następująco:

 • gdy podwodomierz ogrodowy pracuje w Systemie Odczytów Zdalnych (takim samym jak wodomierz główny – system IZAR), odczyt wskazań wykonywany będzie przez pracownika PWiK.Sp z o.o. w terminie odczytu wodomierza głównego,

 • gdy podwodomierz ogrodowy nie pracuje w Systemie Odczytów Zdalnych ( tzn. wymaga wykonania odczytu z natury), to podawanie odczytu podwodomierza ogrodowego spoczywa na Odbiorcy cyklicznie co 2 m-ce, w okresach odczytu wodomierza głównego.

Stan podwodomierza ogrodowego można podawać:

 • logując się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta - e-BOK.

 • za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: odczyt@pwikgo.pl,

 • telefonicznie pod numerami: 95 733 55 40;  95 733 55 48 w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, 

Legalizacja:

Utrata ważności legalizacji (cecha legalizacyjna ważna jest 5 lat od daty produkcji lub od daty powtórnej legalizacji), zerwanie plomb (legalizacyjnej lub kontrolnej), niesprawność podwodomierza ogrodowego lub wykorzystanie wody w sposób tworzący ścieki, będzie podstawą do naliczenia opłaty za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.

Zalecenie:

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza dodatkowego na instalacji wewnętrznej do podlewania, zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem ogrodowym, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.  Sposób montażu dodatkowego wodomierza

Wodomierz zalecany: średnica montażowa DN 15, przepływ nominalny 2,5m3

 

Do pobrania: Niezbędne wnioski i druki.

 

Biuro Obsługi Klienta

ul. Śląska 95, 66-400 Gorzów Wlkp.,
tel. (95) 733 55 40–2, e-mail: bok@pwikgo.pl

 

 

PWiK  BOK