http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  DRUKI DO POBRANIA  

 

 

            Laboratorium PWiK Sp. z o.o. mieści się na terenie Oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. przy ul.Kostrzyńskiej 158 i wykonuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych wody, ścieków, osadów ściekowych oraz analiz mikrobiologicznych wody. Personel Laboratorium posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych oraz pobieraniu próbek do badań. Kompetencje personelu są systematycznie potwierdzane przez udział Laboratorium w krajowych i międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych.


Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań poprzez wdrożony i udokumentowany
system jakości zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.


Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim jest uzyskanie 22 grudnia 2009 roku certyfikatu akredytacji AB 1126 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

        

 

Zakres akredytacji obejmuje:

  • pobieranie próbek wody,

  • pobieranie próbek ścieków,

  • wykonywanie analiz fizykochemicznych wody,

  • wykonywanie analiz fizykochemicznych ścieków,

  • wykonywanie analiz mikrobilogicznych wody.

 

Laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294) posiada zatwierdzenie udokumentowanego systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie analiz fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

 

Laboratorium PWiK Sp. z o.o. oferuje wykonanie analiz wody i ścieków
na zlecenie osób fizycznych i prawnych.

 

Zlecenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 w:

  • Laboratorium – ul. Kostrzyńska 158,

  • Biurze Obsługi Klienta – ul. Śląska 95,

  • telefonicznie - 95 728 59 66 wew. 41.

 

Termin pobierania próbek przez certyfikowanego próbkobiorcę uzgadniany jest:

  • przy składaniu zlecenia,

  • telefonicznie - 95 728 59 66 wew. 41.

 

W przypadku pobierania próbek przez certyfikowanego próbkobiorcę do ceny analizy należy doliczyć koszt dojazdu do Klienta. Za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Próbki do badań laboratoryjnych przyjmowane są  od poniedziału do środy w godzinach od 7:00 do 12:00

 

Cennik usług laboratoryjnych świadczonych przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o.

 

I. POBIERANIE PRÓBEK.

 

L.p.

Pobieranie próbek

Cena netto

za pobranie próbki (zł)

woda

ścieki

1.

Pobieranie próbek do analiz fizykochemicznych

A

44,21

44,21

2.

Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych

A

22,11

-


 II. WYKONANIE ANALIZY FIZYKOCHEMICZNEJ.
 

L.p.

Badana cecha

Cena netto

za wykonanie analizy w pln

woda

ścieki

osady
1. Azot amonowy metoda  miareczkowa

A

--- 66,32 ---
2.

Jon amonowy/azot amonowy spektrometryczna

A

44,21 44,21 ---
3.

Azotany/azot azotanowy

A

44,21 44,21 ---
4.

Azotyny/azot azotynowy

A

44,21 44,21 ---
5.

Azot ogólny Kjeldahla

A

--- 88,42 ---
6.

Azot ogólny z obliczeń

A

--- 22,11 ---
7.

Barwa

A

22,11 --- ---
8.

BZT5    metoda bez rozcieńczeń

A

44,21 44,21 ---
9.

BZT5  metoda z  rozcieńczeniem

A

--- 88,42 ---
10.

Chlorki

A

44,21 44,21 ---
11.

CHZT – metoda z K2Cr2O7

A

--- 88,42 ---
12.

Chlor pozostały

NA

22,11 --- ---
13.

Dwutlenek chloru

NA

22,11 --- ---
14.

Ekstrakt eterowy

A

--- 88,42 ---
15.

Fluorki

A

44,21 --- ---
16.

Fosfor ogólny

A

--- 88,42 ---
17.

Indeks nadmanganianowy

A

44,21 --- ---
18.

Indeks objętościowy osadu

NA

--- --- 22,11
19.

Mangan

A

44,21 --- ---
20.

Magnez

A

22,11 --- ---
21.

Mętność

A

22,11 --- ---
22.

Odczyn pH

A

22,11 22,11 ---
23.

Przewodność  w 25°C

A

22,11 --- ---
24.

Smak

NA

22,11 --- ---
25.

Siarczany

A

66,32 66,32 ---
26.

Sucha pozostałość

NA

88,42 88,42 ---
27.

Sucha masa  ogólna

NA

88,42 --- 88,32
28.

Substancje minerale

NA

22,11 --- 22,11
29.

Substancje organiczne

NA

22,11 --- 22,11
30.

% suchej masy

NA

--- --- 44,21
31.

Tlen  rozpuszczony

A

22,11 --- ---
32.

Tlen  rozpuszczony

NA

--- 22,11 ---
33.

Twardość  ogólna w  mg CaCO3/l

A

44,21 --- ---
34.

Wapń

A

44,21 --- ---
35.

Zapach

NA

8,37 --- ---
36.

Zawiesina  ogólna

A

88,42 88,42 ---
37.

Zdolność opadania osadu

NA

--- --- 44,21
38.

Zasadowość

NA

22,11 --- ---
39.

Żelazo ogólne.

A

44,21 --- ---
40.

Żelazo dwuwartościowe

NA

44,21 --- ---
41

Temperatura

A

13,26 13,26 ---

III. WYKONANIE ANALIZY MIKROBIOLOGICZNEJ WODY.

 

L.p.

Oznaczenie

Cena netto

za wykonanie analizy (zł)

woda

1.

Liczba bakterii grupy coli

A

88,42

2.

Liczba Escherichia coli

A

44,21

3.

Liczba enterokoków kałowych

A

44,21

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C

A

44,21

5.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C

A

44,21

6.

Analiza mikrobiologiczna

(monitoring kontrolny - parametry grupy A* poz. 1,2,5)

A

176,84

 

Oznaczenia:

A* - wg załącznika nr 2A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (poz. 2294)

A   - metoda akredytowana (metodyka oznaczania i zakres stosowania metody określa zakres akredytacji nr AB 1126).

NA - metoda nieakredytowana

 

Cennik Laboratorium ważny od 1.04.2019r. Do powyższych cen należy doliczy obowiązujący podatek VAT.

 

 

Kontakt:

Laboratorium PWiK Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 158
66-400 Gorzów Wlkp
tel. 95 728 59 66 wew. 41
lub e-mail

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG