http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

  PWiK   BOK   JAKOŚĆ WODY  

 

 

            Laboratorium PWiK Sp. z o.o. mieści się na terenie Oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. przy ul.Kostrzyńskiej 158 i wykonuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych wody, ścieków, osadów ściekowych oraz analiz mikrobiologicznych wody. Personel Laboratorium posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych oraz pobieraniu próbek do badań. Kompetencje personelu są systematycznie potwierdzane przez udział Laboratorium w krajowych i międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych.


Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań poprzez wdrożony i udokumentowany
system jakości zgodny z wymaganiami normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim jest uzyskanie 29 grudnia 2009 roku certyfikatu akredytacji AB 1126 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

        

 

 

Zakres akredytacji obejmuje pobieranie próbek wody, próbek ścieków oraz wykonywanie analiz fizykochemicznych wody i ścieków.Laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz.1989) posiada zatwierdzenie udokumentowanego systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie analiz fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

 

Laboratorium PWiK Sp. z o.o. oferuje wykonanie analiz wody i ścieków
na zlecenie osób fizycznych i prawnych.

 

Zlecenia na badania wody i ścieków przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 8:00 -13:00 w:

  • Dziale Laboratorium – ul. Kostrzyńska 158,

  • Biurze Obsługi Klienta – ul. Śląska 95,

  • Sekretariacie – ul. Kosynierów Gdyńskich 47.

 

Termin pobierania próbek lub dostarczenia próbek do badań laboratoryjnych należy wcześniej uzgodnić z Kierownikiem Laboratorium:

  • przy podpisywaniu zlecenia,

  • telefonicznie - 95 728 59 66 wew. 41.

 

Próbki do Laboratorium (ul. Kostrzyńska) należy dostarczyć w uzgodnionym wcześniej terminie:

  • do badań fizykochemicznych wody i ścieków w godzinach 8:00 do 10:00,

  • do badań mikrobiologicznych wody od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 do 10:00.


W przypadku pobierania próbek przez pracownika Laboratorium do ceny analizy należy doliczyć koszt dojazdu do Klienta. Za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Cennik usług laboratoryjnych świadczonych przez Laboratorium PWiK Sp. z o.o.

 

I. POBIERANIE PRÓBEK.

 

L.p.

Pobieranie próbek

Cena netto

za pobranie próbki (zł)

woda

ścieki

1.

Pobieranie próbek do analiz fizykochemicznych

A

39,40

19,52

2.

Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych

A

19,52

-


 II. WYKONANIE ANALIZY FIZYKOCHEMICZNEJ.
 

L.p.

Badana cecha

Cena netto

za wykonanie analizy w pln

woda

ścieki

osady
1. Azot amonowy metoda  miareczkowa

A

--- 58,36 ---
2.

Amoniak/azot amonowy spektrometryczna

A

39,04 39,04 ---
3.

Azotany/azot azotanowy

A

39,04 39,04 ---
4.

Azotyny/azot azotynowy

A

39,04 39,04 ---
5.

Azot ogólny Kjeldahla

A

--- 78,08 ---
6.

Azot ogólny z obliczeń

A

--- 19,52 ---
7.

Barwa

A

19,52 --- ---
8.

BZT5    metoda bez rozcieńczeń

A

39,04 39,04 ---
9.

BZT5  metoda z  rozcieńczeniem

A

--- 78,08 ---
10.

Chlorki

A

39,04 39,04 ---
11.

CHZT – metoda z K2Cr2O7

A

--- 78,08 ---
12.

Chlor pozostały

NA

19,52 --- ---
13.

Dwutlenek chloru

NA

19,52 --- ---
14.

Detergenty anionowe

NA

39,04 39,04 ---
15.

Ekstrakt eterowy

A

--- 78,08 ---
16.

Indeks fenolowy

NA

78,08 78,08 ---
17.

Fluorki

A

39,04 --- ---
18.

Fosfor ogólny

A

--- 78,08 ---
19.

Indeks nadmanganianowy

A

39,04 --- ---
20.

Indeks objętościowy osadu

NA

--- --- 19,52
21.

Mangan

A

39,04 --- ---
22.

Magnez

A

19,52 --- ---
23.

Mętność

A

19,52 --- ---
24.

Odczyn pH

A

19,52 19,52 ---
25.

Przewodność  w 25°C

A

19,52 --- ---
26.

Smak

NA

19,52 --- ---
27.

Siarczany

A

58,56 58,56 ---
28.

Sucha pozostałość

NA

78,08 78,08 ---
29.

Sucha masa  ogólna

NA

78,08 --- 78,08
30.

Substancje minerale

NA

19,52 --- 19,52
31.

Substancje organiczne

NA

19,52 --- 19,52
32.

% suchej masy

NA

--- --- 39,04
33.

Tlen  rozpuszczony

A

19,52 --- ---
34.

Tlen  rozpuszczony

NA

--- 19,52 ---
35.

Twardość  ogólna w  mg CaCO3/l

A

39,04 --- ---
36.

Wapń

A

39,04 --- ---
37.

Zapach

NA

7,81 --- ---
38.

Zawiesina  ogólna

A

78,08 78,08 ---
39.

Zdolność opadania osadu

NA

--- --- 39,04
40.

Zasadowość

NA

19,52 --- ---
41.

Żelazo ogólne.

A

39,04 --- ---
42.

Żelazo dwuwartościowe

NA

39,04 --- ---
43.

Temperatura

A

11,71 11,71 ---

III. WYKONANIE ANALIZY MIKROBIOLOGICZNEJ WODY.

 

L.p.

Oznaczenie

Cena netto

za wykonanie analizy (zł)

woda

1.

Bakterie grupy coli

A

78,08

2.

Escherichia coli

A

78,08

3.

Paciorkowce kałowe

A

39,04

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C

A

39,04

5.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C

A

39,04

6.

Analiza mikrobiologiczna

(monitoring kontrolny - poz. 1,2,3)

A

195,20

7.

Analiza mikrobiologiczna

(monitoring przeglądowy - poz. 1,2,3,4,5)

A

273,28

 

Oznaczenia:

A - metoda akredytowana (metodyka oznaczania i zakres stosowania metody określa zakres akredytacji nr AB 1126).

NA - metoda nieakredytowana

 

Cennik Laboratorium ważny od 1.04.2017r. Do powyższych cen należy doliczy obowiązujący podatek VAT.

  

Druki zleceń do pobrania w formacie MS WORD

 

Szczegółowych informacji na temat analiz wody i ścieków udziela Kierownik Laboratorium

 

email: Pani Małgorzata Szofer

 Tel. 95 728 59 66 wew. 41

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG